Коментирайки, публикувания на 21 ноември от Европейската комисия Годишен обзор на растежа (ГОР) за 2019 г. и Доклада по механизма за ранно предупреждение, Катя Лето-Комулаинен, Заместник-генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) заяви:

„Още е много рано ЕС да празнува края на кризата. Защото фактите показват, че размерите на общите инвестиции и на отработените часове са все още далеч от равнищата си преди кризата. Също така твърде много от новите работни места са временни или несигурни, на непълен работен ден, като бедността сред работещите не  намалява.

Необходими са мерки  за стимулиране на инвестициите – и то точно в областите, които Комисията много правилно определи за приоритетни при прилагането на Европейския стълб на социалните права: борба с бедността, подобряване на уменията и намаляване на неравенствата, включително на разликата в заплащането на половете.

Ние приветстваме изказването на комисар Тисен, която признава съществуването на проблема, свързан с равнището на заплатите, които изостават от нарастването на производителността, и очакваме с нетърпение през следващата година икономическите препоръки да премахнат пречките пред справедливото им увеличение. По-специално очакваме действия, които да подкрепят секторно колективно договаряне във всички държави-членки! „