Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) ще проведе от 21 до 24 май 2019 г. във Виена своя 14-ти Конгрес. На Конгреса ще присъстват повече от 1000 делегати от 90 национални синдикални конфедерации от 39 държави и 10 европейски синдикални федерации.

На Конгреса ще присъстват и ще се изкажат много гости, като кметът на Виена- Майкъл Лъдуиг, университетският професор по икономика и нобелов лауреат – Джоузеф Стиглиц, генералният директор на Международната организация на труда -Гай Райдър, Председателят на Европейската комисия- Жан-Клод Юнкер, Маркъс Байер- генерален директор на  Business Europe и Шаран Бъроу, Генерален секретар на МКП.

Мотото на Конгреса е Справедлива Европа за работещите! В програмата му са предвидени презентация и дебати върху жизненоважни за синдикатите въпроси, като:

 • От Европейски стълб на социалните права към Социален договор на Европа.
 • Европейските ценности: човешко достойнство, демокрация и по-добро бъдеще за трудещите се европейци.
 • Изграждане на нов, прогресивен икономически модел, базиран на справедливо икономическо и социално управление.
 • Алтернативна визия за глобалните и европейските икономики: борба за по-високи заплати, по-силно колективно договаряне и неотменими права за всички.
 • Увеличаване силата на синдикатите за по-добри работни места и по-високи заплати.
 • Гарантиране на справедлив преход към нисковъглеродна икономика, цифрова икономика, за силна индустриална политика и равенство между половете.

Конгресът ще избере ново ръководство на ЕКП, ще гласува изменения в Устава и ще приеме няколко ключови документа, сред които Манифест от Виена и Програма за действия на ЕКП за периода 2019-2023 г. Програмата за действия ще очертае шестте най-важни насоки на ЕКП, както следва:

 1. Преодоляване на кризата в демокрацията на институционално, икономическо и социално равнище; за гарантиране бъдещето на Европа в интерес на работещите; за реформиране на Договорите за учредяването и функционирането на ЕС, в които е залегнало изискването за спазване на социалните права.
 2. Създаване на нов икономически модел за Европа, основан на устойчив и приобщаващ растеж, чрез увеличаване на публичните и частните инвестиции и чрез създаване на качествени работни места във всички сектори на икономиката, в обществените услуги, социална защита; преструктуриране на икономическото управление на ЕС, Европейския семестър, и ресурсите на ЕС и ИПС, за да се гарантира, че социалната справедливост ще върви ръка за ръка с икономическата конкурентоспособност и че благосъстоянието на хората е цел на икономическите политики; борба с данъчния дъмпинг и укриването на данъци и установяването на по-справедливи, по-прогресивни и по-добре координирани данъчни системи в ЕС.
 3. Радикална променяна в разпределението на богатството и на дела на заплатите в икономиката, за справяне с неравенството и засилване на социалната справедливост; засилване на колективното трудово договаряне и индустриалните отношения за постигане на общо увеличение на заплатите и възходящо сближаване на заплатите и условията на труд за всички, като по този начин се насърчава качествената заетост и равенството на работното място; защита и засилване на правата на работещите и синдикатите; застъпничество за правата на човека и недискриминацията на всички равнища; постигане на пълно равенство между половете в обществото и в света на труда.
 4. Управление на прехода към нисковъглеродна, кръгова икономика, дигитализация и автоматизация, в контекста на глобализацията, по отговорен, справедлив и приобщаващ начин, така че да няма пренебрегнати работещи; възобновяване на политиката на европейската промишленост, като се обърне специално внимание на по-слабите икономики, които имат дефицит в промишленото си производство; гарантиране, че законодателството в областта на конкуренцията и дружественото право в рамките на единния пазар се реформират, за да се гарантира пълно зачитане на социалните, работническите и синдикалните права; подобряване на участието на трудещите се на работното място и в промяната и преструктурирането на икономиката; гарантиране, че ученето през целия живот и правото на обучение са реалност за всички.
 5. Възстановяване на Европейския социален модел чрез укрепване и прилагане на принципите на Европейския стълб на социалните права чрез политики, законодателство, колективни споразумения и солидни мерки за преразпределение и възходящо сближаване на заплатите, които насърчават качествените работни места и борбата срещу несигурността, така че всички работещи и граждани могат да се ползват еднакво, независимо от трудовото правоотношение; постигане на справедливи и приобщаващи пазари на труда, трудова мобилност, качествена социална закрила, обществени услуги и системи за образование и обучение; оформяне на бъдещето на труда по начин, който намалява несигурността, увеличава и разширява защитата на работещите; укрепване и насърчаване на социалния диалог и тристранния диалог на всички равнища.
 6. Разглеждане на проблемите, с които се сблъскват мигрантите и бежанците чрез защита на човешките и основните права, осигуряване на равно третиране и равни възможности на работното място и в обществото, предотвратяване и борба с дискриминацията и експлоатацията, подкрепа на активната интеграция и социално включване; преформулиране на многостранния подход на европейско и световно равнище чрез политики, които отдават приоритет на социалните права и правата на работниците в контекста на международните институции и форуми, където ролята на социалните партньори трябва да бъде засилена; застъпва се за по-справедлива, по-социално и екологично устойчива и приложима международна програма за търговия и глобализация, също и чрез международни инициативи като Програмата на ООН за 2030 г. за устойчиво развитие, обвързващ договор за правата на човека и бизнеса, глобалната сделка и засилена роля за МОТ.

 

Конгресът ще избере нов Секретариат и нов Президиум на ЕКП, като предложените номинации са както следва:

                                      За членове на Секретариатът на ЕКП

 • Luca Visentini (UIL – Италия), Генерален секретар
 • Per Hilmersson (TCO – Швеция), Заместник генерален секретар
 • Esther Lynch (ICTU – Ирландия), Заместник генерален секретар
 • Liina Carr (EAKL – Естония), Конфедерален секлетар
 • Isabelle Schömann (DGB – Гермация), Конфедерален секретар
 • Ludovic Voet (CSC – Белгия), Конфедерален секретар

                                   За членове на Президиума на ЕКП

 • Laurent Berger (CFDT – Франция), Президент
 • José María Álvarez (UGT – Испания), Вицепрезидент
 • Miranda Ulens (FGTB – Белгия),Вицепрезидент
 • Bente Sorgenfrey (FH – Дания), Вицепрезидент
 • Josef Středula (ČMKOS – Czech Republic), Вицепрезидент.

Този състав ще бъде окончателно одобрен за представяне пред Конгреса на Изпълнителния комитет на ЕКП на 27 март в Брюксел, като форумът ще се произнесе по предложението за общоевропейска протестна демонстрация на 26 април 2019 г.