Представяме на Вашето внимание публикация на Европейската фондация за подобряване условията на труд и живот Eurofound  „Жените в управлението – по-слабо представени и претоварени?“.

Материалът разглежда различията в заетостта на заемащите ръководни постове жени и мъже и анализира влиянието на това различие  върху пазарите на труда и условията на труд.

От представените данни става ясно, че в Европа участието на жените в управленските екипи е ограничено и се случва въпреки провежданата от много години политика за равенство между половете. Този факт подчертава необходимостта от по-съгласувани усилия и по-всеобхватни дългосрочни стратегии за промяна, с цел преодоляване на т.нар. „стъклен таван“. Съществуването на този „стъклен таван“ се основава на отдавна изградените и закостенели обществени стереотипи, според които жените се считат за „ненадеждни“, за да не са достатъчно ангажирани в работата, по-скоро насочени към семейните задължения – накратко са „негодни за лидерски позиции“. Тези факти не се цитират гласно – напротив, ако следим официалните изказвания всички се обявяват за равнопоставеност между половете, но съществуващите „невидими бариери“ продължават да възпрепятстват кариерното развитие на жените, като същевременно за самите жени е трудно да решат да станат мениджъри, защото се опасяват,  че това ще има отрицателно въздействие върху техния личен живот. Какъв е опитът на жените в управлението и как може да се обърне внимание на тяхното недостатъчно представяне там? Това са въпросите, на които тази кратка публикация се стреми да отговори, като разглежда качеството на работа на мениджърите – както на жените, така и мъжете. Също така са засегнати темите за гъвкавостта на заетостта, новите форми на работа, стреса, работното време, баланса между професионалния и личния живот, като също е отчетена неплатената работа на жените за поддържане на домакинствата.

Основният извод е, че действията на Европейската комисия по отношение на разликата в заплащането и по-общо в областта на равенството между половете и професионалния живот имат за цел да подкрепят държавите-членки при разработването на политики и планове за действие. И тук организациите на социалните партньори – както на национално, така и на между отраслово и на секторно равнище са важни участници в разработването и изпълнението на тези стратегии и политики. За да се постигне по-висока ефективност на провежданите мерки и инициативи трябва да се признае и подкрепи ключовата роля на диалога и на колективното договаряне за справянето с неравенствата между половете на работното място, за постигане на равновесие между професионалния и личния живот както за мъжете, така и за жените – за постигане на реална равнопоставеност.

Приложение: Пълният текст на публикацията на английски език ТУК.