Мъжете и жените имат биологични (полови) различия и дейностите, които извършват, условията на труд и отношението на обществото към тях също са различни (разлики между половете).

Някои различия засягат опасностите, пред които работещите мъже и жени се изправят в работата си, и начините за тяхната оценка и контрол. Поради това EU-OSHA извършва проучвания и повишава осведомеността по проблемите, свързани с БЗР на работещите жени.

Oпасностите, пред които са изправени жените:

  • работят в определени сектори и извършват специфичен труд,
  • баланс между отговорностите на работното място и у дома,
  • нямат достатъчно представителство на наставническо и управленско ниво,
  • физически се различават от мъжете, въпреки че често има повече различия между жените, отколкото между мъже и жени, напр. по отношение на физическата сила,
  • заемат работни меса, които често погрешно се приемат за лесни и безопасни.

Често тези различия не са отразени в практиката за безопасност и здраве при работа. Освен това често се подценяват ефектите от работното натоварване и рисковете, свързани със стреса, при жените на работното място.

Подход по отношение на БЗР, който отчита въпросите на пола, означава признаване и вземане предвид на различията между работещите жени и мъже.

Работодателите могат да:

  • полагат усилия за осигуряване на по-безопасни и по-спокойни условия на труд за всички,
  • включват въпросите на пола при оценка на риска,
  • анализират постигнатото и да избягват предположения по отношение на това кой е изложен на риск и защо;
  • проявяват гъвкавост по отношение на работното време;
  • ангажират жените в процесите на вземане на решения, свързани с БЗР.

Такъв подход носи ползи за всички работещи, не само за жените.

Основната цел е да се гарантира при изготвянето на политики и вземането на решения се отчитат въпросите на пола, както на работното място, така и на равнището на ЕС. EU-OSHA активно проучва рисковете и тенденциите, свързани с пола. Това означава проучване, насочено към секторите, където са заети жени, напр. почистването, и към рисковете, пред които се изправят основно жени.

Източник: Европейска агенция за здраве и безопасност при работа

Кампания „Достоен труд и Достоен живот на жените“