На 23 юли 2012 г. от 10.00 ч. в Хотелски комплекс „Трявна“ /ул. „Ангел Кънчев“ 46/, гр. Трявна, г-н Емил Димитров – координатор на Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ и конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ ще открие Дискусионен форум на тема „Заетост, професионална реализация и мястото на младите хора в обществения живот на гр. Трявна“.
Основната цел на форума е представяне на възможности за насърчаване на трудовата заетост на младежите от страна на национални институции, местна власт и работодатели, както и младежки организации, Също така, събитието цели да се даде пространство на младите да идентифицират проблемните полета, да се обединят усилията на всички страни и потърсят решения за преодоляването им.
На форума се очаква да участват г-жа Катя Колева и г-жа Галина Банковска депутати от 7-и МИР, представители на Община Трявна, Дирекция „Бюро по труда“ Габрово, обучаващи институции, работодатели, синдикални членове, представители на младежки организации.
КТ „Подкрепа инициира“ този дискусионен форум с ясната заявка да се превърне в една от движещите сили в страната на промени, насочени към регламентиране и създаване на предпоставки за успешна реализация на младите хора.
Като лектори и модератори на дискусията са поканени г-жа Лена Енева Директор „Бюро по труда“ Габрово, експерти от Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ – Соня Китова, Олег Чулев и Мариана Йорданова.

Форумът се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.