На 25 юни 2015 г. от 9.30 ч. в сградата на КТ „Подкрепа“, ул. „Ангел Кънчев“ 2, зала „Мецанин“ ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат обобщени и представени резултатите от изпълнението на проект „НОМАДИ“.
Пресконференцията ще бъде открита от президента на КТ „Подкрепа“ инж.Димитър Манолов и от г-жа Любка Георгиева, Конфедерален секретар.
За участие като гости на събитието са поканени г-н Ивайло Калфин, Министър на труда и социалната политика; проф. Тодор Танев, Министър на образованието; г-жа Валентина Георгиева, Изпълнителен директор на Агенция по заетостта; г-жа Милена Георгиева, Главен директор на Главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти; г-жа Румяна Михайлова, Изпълнителен директор на Главна инспекция по труда.

В работата по проект „НОМАДИ – Национални обединени мрежи за адаптация и достойна интеграция“ усилията на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ в сътрудничество с експерти от Британската правна мрежа Law Centres Network бяха насочени за осъществяването на трансгранично експертно проучване и обмяна на опит, процедури и информация, които подпомагат адаптацията и достойната интеграция на граждани на трети държави, пребиваващи продължително на територията на РБългария. Целта бе укрепване на капацитета и подобряване интеграционните политики в контекста на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) и утвърдените стандарти на Европейския съюз. Привлечени бяха широк кръг заинтересувани страни, което демонстрира комплексния характер на повдигнатите с проекта въпроси и обоснова необходимостта от активно взаимодействие за подобряване на координацията и подпомагане осъществяването на интеграциони политики.
Основен принос от проекта в рамките на осъщественото трансгранично проучване и обмяна на опит, бе изготвен и представен на вниманието на заинтересуваните страни Наръчник с насоки за работа с граждани от трети страни
В проекта бяха включени на интегрален принцип шестте региона за икономическо планиране на страната, представени от синдикалните регионални съюзи в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе, от една страна и пет браншови синдикални организации обхващащи търговията, услугите, контролните органи и туризма, земеделието и горското стопанство; машиностроенето и металолеенето; минното дело; строителството, индустрията и водоснабдяването.

Събитието се реализира в рамките на проект „НОМАДИ – Национални обединени мрежи за адаптация и достойна интеграция“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2013/01-06.02 по Схема BG EIF 2013/01 на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г.