Синдикат „Образование“ предложи задължителен обхват на децата от 3 до 7 години, когато се дискутираше политиката за предучилищното образование и се пишеше последния училищен закон, но тогава, за съжаление, това не се случи.

Безспорно възпитанието и социализацията в най-ранна детска възраст и предучилищното образование са решаващи за формирането на нормален, добър и етичен човек. Затова е важно българските родители да разберат своята решаваща  роля и да възпитават в духовни, национални и хуманни ценности своите деца. Да ги научат да зачитат и уважават авторитети, да спазват правила, а образователните институции да продължат този процес, като ги изградят като образовани личности и достойни граждани, членове на обществото. Споделяйки тези идеи, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подкрепя безрезервно въвеждането на мярката за задължителен обхват на четиригодишните деца в подготвителни групи.

Добрата социализация и възпитанието на децата на възраст от 3 до 7 години са предпоставка за равен шанс и добро ниво на образование в началния етап на учениците от първи до четвърти клас. И обратно, дефицитите, които се натрупват от липсата на предучилищно образование, в комбинация с недобро семейно ценностно ориентиране, неминуемо водят до сериозни проблеми за цялата образователна система. Безспорен факт е, че е достатъчно в една паралелка да има един или няколко ученици с такива дефицити, за да саботират работата и спрат напредъка на целия клас. Освен това стават отрицателен модел за подражание на своите съученици.

Тук е мястото да признаем, че преминаването на „бърза“ скорост през целия начален етап води до мултиплициране на натрупаните дефицити от липсата на предучилищното възпитание и социализация, които пряко влияят на ученическите резултати в целия начален етап. Безпроблемно и лесно можем да открием „успешно“ преминали целия начален етап ученици, с безспорно незнаене на български език и сериозни пропуски по всички учебни дисциплини. Нека не забравяме, че резултатът от външното оценяване след четвърти клас е без никакво значение за продължаване на образованието – ясен знак, че трябва да преосмислим и отменим това нищо незначещо оценяване. Добре е да върнем оценките и въведем годишни изпити след всеки клас в целия начален етап от първи до четвърти клас. Това трябва задължително да се случва на ниво образователна институция /училище/ и без намесата на външни фактори! Защото в противен случай все повече ще заприличваме на ситуацията, описана от Иван Вазов в „Под игото“, когато Кириак Стефчов изпитва децата на Рада Госпожина, но те не разбират въпросите.

Българската предучилищна образователна система има назряла необходимост от осмисляне и приемане на добър модел за предучилищно възпитание. В многообразието на различните европейски практики е нужно да намерим нашия модел, който да работи и даде резултати, както и да следва добрите ни традиции. Поглед към чуждите модели, обаче, може да даде идеи и стратегии за добри решения. Например: Във Франция със закон от февруари 2019 г. се въвежда задължително посещение на забавачница от тригодишните деца. Санкцията за неоправдано отсъствие е 1500 евро. 10% от френските деца влизат в първи клас на 6 години. Първи клас в датската образователна система е приоритизиран само към възпитание, за да се минимизират дефицитите от предучилищното образование.

По информация на МОН 78% от четиригодишните у нас са обхванати в подготвителни групи. Решението за задължителен обхват на 4-годишните деца ще бъде в подкрепа на останалите извън системата деца, които са лишени от основното им право на равен шанс на образование.

Европейската образователна политика по обхват в подготвителни групи показва разширяване на помощите към децата в забавачниците. Задължителното и безкомпромисно изискване за посещение в предучилищните институции поражда нуждата от финансиране от страна на държавата и общините, защото тук веднага застава и следващият „болен” въпрос за таксите, които родителите заплащат за детската градина на своите деца. Според Синдикат „Образование“ това не би трябвало да влияе на политическото решение за реализиране на правилната политика за предучилищно образование на деца от 3 до 7 години. Предвижда се да бъдат отпуснати допълнителни  средства за издръжка чрез разходните стандарти на задължително записаните в детска градина за финансово подпомагане на общините и за намаляване на заплащаните от родителите такси към градините. Ще бъде разработен механизъм за подпомагане на социално-слаби родители по социални критерии. Тези средства за 2020 г. ще бъдат 10 милиона, а за 2021 г. – 35 милиона. По този начин те ще бъдат облекчени, което е ангажимент и задължение на държавата. Няма социално значима система, която да не е солидарна, затова не можем да говорим за дискриминация. Обсъждаме, но предстои да изработим и механизъм за поощряване на общините, които са освободили от такси родителите на деца, записани в детска градина.

Финансирането на предучилищното образование не изчерпва проблемите – възниква следващият логичен въпрос – дали образователно-институционалната мрежа може да поеме това „разширяване“. В Столична община и сега недостигът на места в детските градини е традиционен, но видимо минимизиран. Тази година общината е поела ангажимент и ще изгради три нови детски градини, и ще разшири 10 от съществуващите. В рамките на две години недостигът на места в детските градини за Столична община се очаква да бъде преодолян.

В следващите две години ще бъдат инвестирани над 150 млн. лв. за строителство на детски градини и училища в страната. Динамиката на вътрешната миграция към големите градове налага процесът по изграждане на образователна инфраструктура да продължава.

Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” си дава ясна сметка колко динамично е времето, в което живеем и всяко отложено решение и действие расте лавинообразно и ражда нови проблеми и даже кризи. Налага се гъвкаво и отговорно, с вслушване в добрите предложения, бързо и неотложно прилагане на практика на всичко, което ще направи образованието съвременно, качествено и подготвящо бъдещите граждани на България и света така, че да се гордеем с техните постижения и успехи. Нашият Синдикат остава на пулса на времето и нуждите на българското образование и ще продължи да отстоява добрите идеи и практики.

Д-р Юлиян Петров
Председател на СО „Подкрепа“