Ние, европейските социални партньори,

ОСЪЗНАВАМЕ, че Европейският съюз се намира в критична ситуация по отношение на постигането на растеж и разкриване на качествени работни места, тъй като икономическото възстановяване продължава, но е неравномерно из европейските региони, ние продължаваме да се сблъскваме със значителни икономически, екологични и социални предизвикателства;

ПОДЧЕРТАВАМЕ, че стабилната индустриална и конкурентна бизнес структура, допълвана от високоефективни обществени услуги в Европейския съюз, е необходимата основа за преодоляване на многобройните предизвикателства, пред които сме изправени понастоящем;

ЗАЯВЯВАМЕ, че ЕС се ангажира с Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., както и със 17-те си цели за устойчиво развитие, които като цяло представляват един общ призив за действие към прекратяване на бедността, закрила на планетата и гарантиране на мира и просперитета за всички хора;

ПРИЗНАВАМЕ, че постигането на Целите на устойчиво развитие изисква полагане на допълнителни усилия, по-конкретно по отношение за постигане на по-екологичен и по-устойчив икономически растеж. Това предполага също така и предприемането на значителни инициативи, свързани с инвестициите и с уменията, като се даде възможност за адаптиране на предприятията и на работещите в тях към налагащите се промени в трудов аспект;

ПОДЧЕРТАВАМЕ, че ЕС се ангажира с изпълняване разпоредбите на споразумението от Париж относно изменението на климата, както и че по-нататъшното подобряване на ефективността при употреба на ресурсите представлява ключово условие за постигане на де-карбонизиране на икономиката;

ПРИПОМНЯМЕ, че икономиката на ЕС е силно зависима от разполагаемите ресурси и следователно е уязвима от ограниченията върху износа и покачените цени на вносни стоки, които се очаква да продължат, тъй като търсенето на суровини и енергийни ресурси в световен мащаб продължава да нараства;

ПРИПОМНЯМЕ, че неефективната и неустойчива употреба на ресурсите, загубата на биологично разнообразие, влошаване състоянието на екосистемите а също и въздействието от климатичните промени представляват сериозни пречки за постигане на дългосрочен икономически растеж и социална кохезия;

ПРИВЕТСТВАМЕ факта, че Европейският съюз определи прехода към ниско-въглеродна, ефективна от гледна точка на разумна употреба на ресурсите и преминаването към кръгова икономика като основен политически приоритет;

ОСЪЗНАВАМЕ, че единствено подобренията по отношение ефективната употреба на ресурси могат да донесат многобройни ползи за бизнеса и обществото като цяло и следователно приложението на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда следва да бъде също главен приоритет;

АКЦЕНТИРАМЕ факта, че ефективното адаптиране на икономиките и пазарите на труд към по-ефективни от гледна точка употреба на ресурсите практики и процеси изисква работна сила със съответните умения и компетенции, както и че образованието, началното и продължаващото професионално обучение играят определяща роля при предоставяне и актуализиране на съответните знания и умения, вземайки когато е нужно под внимание приоритетите, посочени в Програмата за нови умения;

ОТЧИТАМЕ, че подобен значим преход трябва да бъде управляван по прозрачен, справедлив и ефективен начин от публичните органи на равнище: ЕС, национално и регионално такова. Трябва да бъде управляван именно от органите, отговарящи за приложение на политиките в областта на икономиката, околната среда, образованието и обучението, а също така и в тясно сътрудничество със социалните партньори. Задължително трябва да се вземат предвид разнообразните реалности на икономиката, околната среда, пазарите на труд и практиките за индустриални отношения в държавите-членки;

ПРИПОМНЯМЕ, че много предприятия от всякакъв мащаб вече са започнали да превръщат своите бизнес модели в по-ефективни по отношение на употребата на ресурси и в по-циркулярни такива, както  и че съществуващите добри практики следва да бъдат прилагани възможно най-широко на територията на ЕС, по-специално с цел стимулиране на МСП да станат ефективни по отношение разумно потребление на природни ресурси. В тази връзка ПРИВЕТСТВАМЕ платформите на финансовите институции и заинтересованите страни, които в момента се развиват от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейския икономически и социален комитет;

ПРИКАНВАМЕ европейските институции в тясно сътрудничество с европейските социални партньори да проведат задълбочен анализ с цел определяне на условията и факторите за успех на европейските предприятия и наетите в тях работници да се възползват от прехода на Европейският съюз към циркулярна икономика;

ПРИКАНВАМЕ европейските институции отново в тясна координация с европейските социални партньори да определят и вероятните последици от прехода към кръгова икономика в различните сектори, както и възможните начини за гарантиране на положителен резултат както за предприятията, така и за работещите в тях.

/Брюксел, 30 май 2017 г./