Тридесет и пет държави по света вече са ратифицирали Конвенция 189 на МОТ, която заедно с Препоръка 201 бяха приети преди единадесет години. Тези международни стандарти осигуряват жизненоважна защита на домашните работници, като същевременно, съгласно трудовото законодателство, помагат на синдикатите и на организациите на домашните работници за тяхната защита. Днес почти 16% от приблизително 76 милиона домашните работници по света имат защита съгласно трудовото законодателство и само около 8% от тези работещи, главно от арабските и азиатско-тихоокеанските страни са изключени почти напълно от покритие с трудови права.

Въпреки този напредък, експлоатацията и злоупотребите с домашни работници, повечето от които са жени, остават широко разпространени. Домашните работници, които живеят при работодателя си, както и мигрантите са особено често жертви на много лоши условия на труд. Експлоатацията, злоупотребата, насилието, основано на пол, и тормозът са явления, с които много често се сблъскват повечето от домашните работници.

Тези явления са допълнени и от други проблеми, включително прекомерно или неопределено работно време, недостатъчно време за почивка, ниско заплащане или неплащане на заплати и липса на достъп до социална закрила. В световен мащаб домашните работници печелят около 56% от средната месечна заплата на останалите заети лица и много от тях са в капана на сивата икономика.

Проблемът е много сериозен и затова тази година Четвъртата световна конференция на жените на МКП  прие на своя програма за икономика на грижите, която ще бъде един от основните стълбове за гарантиране на достойна работа за всички заети в сферата на полагането на грижи,  включително домашните работници.

По този повод, Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП, заяви: „Ние приветстваме и подкрепяме работата на много синдикати и организираните групи домашни работници, които се борят, за да получат признание от правителствата за тази подценена работа, която е често базирана на експлоатация. Обхващането на тези десетки милиони работници от трудовото законодателство е съществена стъпка напред. Призоваваме всички правителства да направят това, включително да ратифицират Конвенция 189. Тези работници представляват една от най-големите професионални групи в света и не може да има извинение да им се отказват права и защита.”

 

.