На 31 май 2012 г., в 10.00 ч. в Министерски съвет президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев и членове на Изпълнителния съвет на Конфедерацията ще внесат Искане за признаване на представителност на национално равнище на КТ „Подкрепа“ в изпълнение на процедурата, открита от председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество г-н Симеон Дянков. Искането се внася в законоустановения срок и съдържа всички изискуеми документи:
1.Съдебно решение 9 от 15.03.2011 г. на Софийски градски съд Ф.Д.33166/1992 г. гр. София за вписване и удостоверение от 15.05.2012 г. от съда за актуално състояние на организацията;
2.Действащия устав на организацията с последните изменения и допълнения, вписани в съдебния регистър;
3.Единни протоколи, съгласно Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, с които се установява наличието на необходимия съгласно изискванията на чл. 34, т.1 КТ числен състав на организацията;
4.Списък на организациите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдени от Националния статистически институт, с актуални данни за числения състав на заетите лица във всяка икономическа дейност, заверен от националния ръководен орган на КТ „Подкрепа“, представляван от нейния президент д-р Константин Тренчев;
5.Списък на местните органи и техните адреси, разпределени по общини, и на имената на представляващите ги лица, заверени от националния ръководен орган;
6.Списък на членовете на националния ръководен орган на организацията Изпълнителен съвет на КТ „Подкрепа“.