ДО

Г-ЖА  МЕНДА  СТОЯНОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

 

И  С  К  А  Н  Е

ОТ  НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

НА  КТ „ПОДКРЕПА“

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

След проведени в нашите синдикални структури срещи за обсъждане на предложенията, залегнали в Бюджет 2021 г., изпращаме общата позиция на служителите, обединени във федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“. Имаме следните притеснения относно предложения бюджет и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

  1. В частта „Политика по доходи е записано, че се предвижда увеличаване размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази за периода 2022-2023 г. На синдикалните срещи беше приета единодушно позицията, че не трябва да се замразява минималната работна заплата, защото тя все още е далеч от нивата достигнати в развитите страни членки на ЕС.
  1. Записано е, че Бюджет 2021 предвижда увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително на средствата за осигурителни вноски, за всички структури, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството.

Тук ще посочим какво е състоянието на заетите в БАБХ. От 2009 до 2015 година заплатите в агенцията бяха замразени. След влизане в сила на ПМС 129/26.06.2012 г. беше премахнат дори т.нар. клас! По-голям процент от работещите в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“ (75% към 04.11.2020 г.) са назначени по трудови правоотношения. Това уточнение е важно, тъй като данъчно-осигурителните отчисления са с 14% по-високи за хората на трудов договор и, при равни други условия, служител по трудови правоотношения получава с 14% по-ниско нетно възнаграждение. Постигнатите за 12 години увеличения на работните заплати, включително 28-процентното увеличение по овладяване на пандемията, в  никакъв случай не могат да компенсират изоставането на работните заплати, замразявани  години наред.

В момента новопостъпилите служители се назначават с по-високи основни заплати, в което няма нищо лошо, защото това е начин те да се задържат на работа при нас. С това обаче възниква друг казус – основните заплати на служители с дългогодишен стаж се оказват по-ниски от тези на новопостъпилите служители. Този дисбаланс при възнагражденията демотивира както дейността на старите служители, така и прилагането на нормална приемственост при обучението на новите кадри.

Категорично не можем да се съгласим, че трябва да бъдат изключени които и да е администрации от този ръст с 10% на работните заплати, защото това ще бъде нарушение на Наредбата за заплатите в държавната администрация. Ето защо настояваме да се коригира предложеният бюджет за фонд работна заплата на МЗХГ, като се предвидят средства за ръст от 10% с цел изпълнение на Наредбата за заплатите в държавната администрация. Средствата, разпределени с цел справяне с пандемията от коронавирус, нямат отношение към необходимите средства, които да бъдат разпределени на база направени атестации и оценка на работата на служители в държавната администрация.

  1. Настояваме също така да се предвиди ръст на разходите за издръжка на МЗХГ в размер на 3 млн. лева, предвид нарасналите извънредни разходи за справяне с ковид-кризата. Напомняме, че нито една от администрациите в обхвата на МЗХГ не е спирала работа. Напротив, служителите работиха по-интензивно и натоварено и ще продължат да изпълняват контролните си функции на терен. Ето защо трябва да се подсигурят необходимите допълнителни средства за предпазни облекла и дезинфектанти, както и всичко необходимо за безопасни и здравословни условия на труд.

Изпълнителният съвет на Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ “Подкрепа“ от името на своите членове изказва удовлетвореност от това, че през 2020 година управляващите удовлетвориха едно от основните искания на протестиращите служители на Българска агенция по безопасност на храните през ноември 2019 година, а именно ръст на доходите до 40%.

Разбира се, хубаво е, че най-сетне в бюджета на Министерство на земеделието, храните и горите са предвидени средства за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, което е възложено на „Напоителни системи“ ЕАД за 2021 година. Макар че предложената сума е по-малка от размера, предложен от нас – 29,337 млн. лв. годишно. Ние не случайно настоявахме и продължаваме да настояваме бюджетът да бъде в този размер – очевидна е необходимостта от активни действия по отношение предотвратяване на бедствията и авариите, а поисканата от нас сума е толкова, колкото е възможността за финансиране, съгласно Решение на Европейската Комисия от 20.12.2011 г. Смятаме, че заедно с ефективното прилагане на Програмата за развитие на селските райони и усвояване на средствата от мярката, за „Напоителни системи“ ЕАД ще стане възможно устойчиво развитие на поливното земеделие в България.

Също така предвиденият ръст на средствата за капиталови разходи в бюджета на МЗХГ за 2021 година дава надежда за удовлетворяване на нашите искания за обезпечаване дейността на БАБХ с необходимите капиталови разходи, които са изключително необходими, за да изпълняват служителите ефективно своите контролни функции.

Това обаче е крайно недостатъчно за ефективното и пълноценно функциониране на агенциите, които трябва да се грижат за безопасността на храните, за тестовете в лабораториите, за предпазване на населените места от наводнения и други бедствия!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

С това искане ние категорично настояваме да се гарантират средства за адекватно и достойно заплащане на труда ни, отговарящо на високите отговорности, които имаме като високо квалифицирани служители изпълняващи официален контрол и защита на външната граница на Европейския съюз и опазване на националната ни сигурност.

Осигуряването на тези средства, необходими за удовлетворяване на нашите искания, са неотложни за адекватно и отговарящо на всички нормативни актове и документи, засягащи изпълнението на ключовите дейности на БАБХ, ИАГ и всички администрации в МЗХГ, които изпълняват контролни функции.

Всички служители работят на терен и изпълняват своите задължения по извършването на официален контрол, въпреки финансовите ограничения, остарялата материална база и лоши условия на труд. Всички служители работят при изключителна натовареност във високорискова среда без застраховка „Живот“, изложени на опасни зарази, подложени на психически стрес, като непрекъснато им се вменяват нови отговорности и задължения. В същото време доходите и материалната база не отговарят на тези сериозни изисквания към тях. Това важи в пълна сила за работещите в БАБХ, но също и за останалите администрации с контролни функции в МЗХГ.

 

 

Анелия ИВАНОВА

Председател НФ“ЗГС“

На КТ“ПОДКРЕПА“