Искания от служителите на Дирекции Социално подпомагане – Красно село /София/, Люлин /София/, Лозенец /София/, Възраждане /София/, Сердика /София/, Пловдив, Родопи /Пловдив/, Пазарджик, Стамболийски, Бяла, Бургас, Айтос, Лом, Сливен, Русе, Стара Загора, Враца, Нова Загора, Две могили, Котел, Радомир, Перник /ИРМ-Брезник/, Добрич, Шумен, Козлодуй, В. Търново, Казанлък, Търговище, Върчи дол, представлявани от НСАС „Подкрепа“

Уважаеми господин Иванов,
На основание чл.3, ал. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове от името на служителите на дирекциите по-горе, предявяваме към Вас следните искания:

– Да се създаде Съвет за социално сътрудничество (ССС) към министъра на труда и социалната политика;
– Да се увеличи с 200.00 лв. основната работна заплата на работниците и служителите в Агенция за социално подпомагане и ежегодно да се актуализират трудовите възнаграждения, съобразно отчетената инфлация;
– Подмяна на остарялата офис техника и офис обзавеждане, своевременно снабдяване с качествени консумативи и формуляри;
– Да се настанят в нови, отговарящи на изискванията на Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, офиси служителите на дирекциите, в които тези изисквания не са спазени;
– Незабавно да се прекрати практиката на не заплащане на положен труд, независимо по какъв повод, както и на разходите за командировки и транспорт по време на изпълнение на служебните задължения;
– С оглед на постоянно увеличаващия се обем на работа и честите внезапни промени в нормативната база, незабавно да се назначат социални работници на незаетите места, а след анализи оценка да се открият нови работни места там, където е необходимо.
На основание чл.3 от ЗУКТС предлагаме да започнем непосредствени преговори по така направените искания.
С оглед на бързото постигане на положителни резултати и не допускане прекъсване на дейността на дирекциите, предлагаме преговорите да започнат в най-кратък срок.
Считаме, че още в началото следва да приемем процедура за водене на преговорите, чрез която да уточним редица организационни въпроси – времетраене на преговорите, начина на водене на преговорите, времетраене на заседанията, протоколиране и други важни въпроси.
Групата за преговори ще се води от Ефтим Боюклиев – председател на Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“, а с цел икономия на ресурс и време, предлагаме в нея да участват по един представител на дирекция или няколко представителя от най-близките дирекции.
Очакваме от Вас да определите дата и час за започване на преговорите, като се надяваме да се съобразите със сроковете, предвидени в ЗУКТС.

10.04.2014 г.
С уважение:
Е. Боюклиев
Председател на НСАС „ПОДКРЕПА“