ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ДО

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ТРУДА,

СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 

КОПИЕ ДО:

Г-Н ДРАГОМИР НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ ”ПОДКРЕПА”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Във връзка с постъпили сигнали в САС ”Подкрепа” касаещи организационните промени в работата на социалните институции, които се регламентират в разпоредбите на чл.3а от КСО и чл. 54а , ал. 3 от КСО, въведени с §5  на обнародвания в бр. 28/24.03.2020г. на Държавен вестник ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение /накратко Закон за извънредното положение/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., служителите на Дирекции „ Бюро по труда” в цялата страна, членуващи в САС”Подкрепа” се обединиха над следните искания:

  1. Извършване на дейността по чл. 54а, ал. 3 от КСО на територията на дирекциите „Бюро по труда“ да бъде кадрово обезпечена от служители на НОИ, които да консултират и обслужват лицата, подаващи документи за парично обезщетение за безработица;
  1. С цел ограничаване на движението на гражданите следва да бъде разработен 1 кратък формуляр с минимум данни, а не на 3,4 или 5 такива и да  се позволи на желаещите да се регистрират да изпращат сканирани документи по електронна поща без електронен подпис и без ПИК, които повечето граждани не притежават. Да бъдат уведомени и чрез сайтовете и всички социални медии, за възможностите този 1 формуляр да бъде изтеглен от няколко сайта (НОИ, АЗ, МТСП) и подаден по ел. поща свободно;
  1. Настояваме от охранителните фирми, обслужващи ДБТ да се осъществява пропусквателен режим на входа на сградата/портал/ в ДБТ, който да възпрепятства струпването на клиентопоток, и да предотвратява конфликтни ситуации между клиентите на администрацията и служителите.
  1. На всички служители в ДБТ, обслужващи лицата търсещи работа (както щатни служители, така и назначени по проекти и схеми) по време на обявеното извънредно положение да бъдат изплатени допълнителни възнаграждения в подходящ и адекватен размер;
  1. Съгласно чл.275, ал.1 от Кодекса на труда и чл.38а от Закона за държавния служител, служителите в ДБТ и ДРСЗ своевременно и регулярно да бъдат снабдявани с достатъчни количества маски, ръкавици и дезинфектанти с оглед осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

     САС”Подкрепа” застава категорично зад исканията на служителите в Агенция по заетостта и по специално на служителите в дирекциите ”Бюро по труда”, които в създалата се ситуация работят под изключителен стрес и натоварване, ежеминутно работят с лица, завърнали се от чужбина и настоява  да бъдат предприети всички възможни мерки за опазване на живота и здравето им.

   Приложение: Протестна декларация от служителите на Агенция по заетостта, членуващи в Синдикат на административните служители „Подкрепа”.

25.03.2020 г.                                            С УВАЖЕНИЕ:
Кремена Атанасова
гр. София                                                  Зам.- председател САС „ПОДКРЕПА“

 


Вижте протестното писмо ТУК.