ДСП Красно село(София)
ДСП Люлин(София)
ДСП Лозенец(София)
ДСП Възраждане(София)
ДСП Сердика(София)
ДСП Пловдив
ДСП Родопи (Пловдив)
ДСП Пазарджик
ДСП Стамболийски
ДСП Бяла
ДСП Бургас
ДСП Айтос
ДСП Лом
ДСП Сливен
ДСП Русе
ДСП Стара Загора
ДСП Враца
ДСП Нова Загора
ДСП Две Могили
ДСП Котел
ДСП Радомир
ДСП Перник (ИРМ-Брезник)
ДСП Добрич
ДСП Шумен
ДСП Козлодуй
ДСП Велико Търново
ДСП Казанлък
ДСП Търговище
ДСП Вълчи Дол
ДСП Свищов
ДСП Г. Оряховица

Представлявани от НСАС „ПОДКРЕПА“

Уважаеми г-н Калфин,
На 10.04.2014 г. с писмо Изх. 01-48 бяха внесени искания от социалните работници от горе посочените Дирекции в Агенцията за социално подпомагане и Министерство на труда и социалната политика. След проведените преговори с АСП не бяха постигнати задоволяващи служителите резултати и спорът бе отнесен до Съвета за социално сътрудничество към министъра на труда и социалната политика. На свое заседание от 17.04.2014 г. ССС разгледа нашите искания и беше създадена работна група за разрешаване на спора.
Поради подадена оставка от правителството ССС се разпадна и спорът остана висящ.
По времето на служебния кабинет документите отново бяха внесени на служебния министър, но не последва реакция.
След встъпването Ви на длъжност министър на труда през есента на 2014 г. отново Ви запознахме с исканията на социалните работници, но до сега не сме получили покана за преговори по тях.

В тази връзка, на основание чл.1, ал.1 и 2 и чл.3, ал.1 и 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове от името на служителите на Дирекциите, описани по-горе предявяваме към Вас следните искания:
– Възстановяване на Съвет за социално сътрудничество (ССС) към министъра на труда и социалната политика.
– Увеличаване на основната работна заплата с 200.00 лв. през 2015 г. и регламентиране на ежегодно уввеличаване на същата, съобразно отчетената инфлация.
– Доставяне на съвременна техника, офис обзавеждане и своевременно снабдяване с необходимите за работата консумативи.
– Подобряване условията на труд до ниво, отговарящо на изискванията на КТ и ЗЗБУТ.
– С оглед на постоянно увеличаващия се обем на работа и честите внезапни промени в нормативната база, незабавно да се назначат социални работници на незаетите места, а след анализ и оценка да се открият нови работни места там, където е необходимо.

На основание чл.3 от ЗУКТС предлагаме да започнем непосредствени преговори по така направените искания.
С оглед на бързото постигане на положителни резултати и недопускане прекъсване на дейността на Дирекциите, предлагаме преговорите да започнат в най-кратък срок.
Считаме, че още в началото следва да приемем процедура за водене на преговорите, чрез която да уточним редица организационни въпроси – времетраене на преговорите, начина на водене на преговорите, времетраене на заседанията, протоколиране и други важни въпроси.
Групата за преговори ще се води от Ефтим Боюклиев председател на Синдиката на административните служители „Подкрепа“, а с цел икономия на ресурс и време предлагаме в нея да участват по един представител на дирекция или няколко представителя от най-близките дирекции.
Очакваме от Вас да определите дата, час и място за започване на преговорите, като се надяваме да се съобразите със сроковете, предвидени в ЗУКТС.

27.04.2015г.

С уважение:
Е. Боюклиев – председател на НСАС „ПОДКРЕПА“