При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия –вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздейсствия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.

Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:

 • Създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
 • Създаване на подходяща организация на рабтните места;
 • Осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;
 • Осигуряване на подходящо работно облекло;
 • Осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
 • Достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
 • Осигуряване на наблюдения или средства за комуникация за реботещите на открито на изолирани работни места;
 • Осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Съгласно чл.22 от Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. работата на открито се преустановява при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код “оранжево“ или „червено“ от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

      От това правило са предвидени три изключения:

 1. За извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
 2. За предотвратяване на бедствия и аварии и за овладяване и преодоляване на последиците от тях;
 3. За извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ.