Работещите хора в 11 държави от Централна и Източна Европа получават заплата с до 944 евро по-малко на месец, отколкото работниците в Германия, и то взимайки предвид разходите за живот, според проучване, публикувано от Европейския институт на профсъюзите (ЕИП).

Шокиращо, разликата в нетните месечни възнаграждения, коригирана спрямо състава на работната сила и структурата на икономиката е по-голяма, отколкото когато се разглеждат само разходите за живот.

Работниците получават дори до 1058 евро по-малко, отколкото колегите им в Германия, когато се взимат предвид и фактори като: възрастта, образованието на работната сила, секторите и професиите, в които те са наети.

Работниците в Румъния са най-лошо платените, следвани от тези в: България, Унгария, Латвия и Хърватия.

„Налице е намаляване в заплащането на работата в Централна и Източна Европа“, твърди Естер Линч, конфедерален секретар в ЕКП. „Подобна разлика в заплащането не би могла да бъде обяснена с различията в разходите за живот или пък с разликите по отношение ефективността на работната сила – напротив, разликата в заплащането дори се увеличава още повече, ако бъдат взети под внимание именно тези два фактора.“

„Работещите в тези държави спешно се нуждаят и заслужават повишение на заплащането. ЕС и националните правителства трябва да насърчават растежа на заплатите в тези страни, а също така и да създадат правна рамка за насърчаване на колективното договаряне, включително на секторно равнище.“

„Работниците в Северозападна Европа са по-добре платени, защото там е налице една по-справедлива и по-прозрачна система за определяне на заплащането, включваща синдикатите и преговори с работодателите. Това е ключов елемент за просперитета и индустриалния успех на Германия, Австрия, Холандия и скандинавските страни.“

Таблица 1

Разлики в нетните месечни доходи (в евро и коригирани за ПЧП) в сравнение със същите в Германия

 


Разлика в средните нетни месечни заплати в €вро
Разлика в средните нетни месечни заплати, коригирани спрямо икономическата структура и състава на работната сила,  в €вро
Литва -313.667 -469.008
Словения -377.421 -633.892
Чехия -428.186 -555.328
Естония -466.807 -686.936
Словакия -574.439 -708.387
Полша -639.041 -669.196
Хърватска -658.516 -810.263
Латвия -819.858 -954.322
България -826.576 -955.166
Унгария -840.906 -947.698
Румъния -944.462 -1058.26

Източник: ЕИП

Проучването също така констатира наличие на големи разлики в заплащането между Централна/Източна Европа и Западна Европа в секторите на производство, строителство, публичния и финансовия сектор, както и що се отнася до професионалните, научните и техническите работни места. По-малки различия бяха открити при (ниско платените) хранителния, жилищния и сектора на търговията на дребно, както и в административния и сектора на услугите.