Желанието Ви да станете член на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА” може лесно да бъде осъществено. Най-важното условие е наличието на убеденост в нуждата от синдикално сдружаване и синдикално членство, както и споделеност по отношение на целите и задачите на синдиката и на общата ни кауза – защита на правата и интересите на хората на наемния труд.

Тук е мястото да посочим, че съгласно чл.1 от Устава на КТ „Подкрепа”:

„КТ “Подкрепа” е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, създаден на принципите на свободното конфедериране на синдикални организации, изградени съответно на регионално и национално-професионално ниво. В тях членуват граждани, обединени за защита на своите професионални и социални интереси.“

За да се присъедините към нас, Вие вероятно полагате труд по трудово или служебно правоотношение. Устройствените документи на КТ „Подкрепа” не ограничават правото на синдикално сдружаване и позволяват гражданите, които не полагат труд (в т.ч. учащи, безработни, пенсионери, самонаети) да упражнят това право и да станат членове на синдиката. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на КТ “Подкрепа“, всяко физическо лице по смисъла на чл.1 от Устава, може да членува в синдикалните секции на пълноправните членове на КТ “Подкрепа”.

Напомняме, че правото Ви на синдикално сдружаване е гарантирано от Конституцията на Република България, както и от множество международни, европейски и национални нормативни актове. Според чл.49, ал.1 от Конституцията на Република България:

„Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване”.

Какво трябва да направите, за да станете наш синдикален член?

В случай че полагате труд, първо проверете дали в организацията /структурата/, в която работите вече е учредена и функционира синдикална секция на Конфедерация на труда „Подкрепа”. Ако това е така, единственото необходимо действие от Ваша страна е да подадете Заявление за членство до ръководството на синдикалната ни организация по Вашата месторабота.

Ако синдикална секция на КТ „Подкрепа” не е изградена при Вашия работодател/орган по назначаване, Вие разполагате с две възможности:

  • Заедно с други Ваши колеги можете да учредите синдикална секция по месторабота;

За да научите повече за учредяването на нова синдикална секция на КТ „Подкрепа”, можете да се свържете с нас;

  • При липса на съмишленици за учредяване на синдикална секция, можете да станете самостоятелен член в синдикална секция на самостоятелните членове, изградена при съответния Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” по Вашето местоживеене. За град София, ролята на Синдикален регионален съюз се осъществява от съответната национална федерация или национален синдикат. Разбира се, и в този случай можете да потърсите контакт с нас за допълнителни разяснения.

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!