На 29 октомври 2021 г.  Агенция по вписванията и Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ при АВ подписаха Колективен трудов договор. Той влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие 2 години.

Работодателят признава Синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ за представителна организация, защитаваща правата и представляваща интересите на работещите в АВ, като легитимна страна при сключването на КТД, въз основа на представено Удостоверение за легитимност № 5/ 01.07.2021 г. Настоящият КТД е подписан дигитално и резултат от извършвани преговори в продължение на повече от 2 години.

С настоящия КТД се договарят въпроси на трудовите и осигурителните отношения в областта на:

  1. Трудова заетост и кариерно развитие;
  2. Работно време, почивки и отпуски;
  3. Трудови възнаграждения и обезщетения;
  4. Здравословни и безопасни условия на труд;
  5. Социално подпомагане;
  6. Синдикална дейност и социално сътрудничество

Колективен трудов договор за работещите в Агенция по вписванията 2021-2023