Светът навлезе в невиждана по размери финансово-икономическа криза с огромни негативни социални последици.
Тази криза не е обикновено циклично събитие, а глобален убиец, който без общите усилия на гражданското общество на планетата не може да бъде преодолян.
Докато правителството, бизнесът, финансовите институции, научната мисъл и синдикатите в глобалния свят се обединяват и генерират мерки и усилия за борба с кризата, българските властимащи доскоро прокламираха розов оптимизъм, твърдейки че България ще избегне тази горчива участ.
Въпросът е има ли криза в България?

КТ „Подкрепа” като национално отговорен синдикат КОНСТАТИРА:

ПЪРВО: България е страна с отворена икономика, изцяло зависеща от пазара в Европа и света, който вече изпитва сериозни затруднения в реалния сектор като в САЩ рецесията е официално констатирана. Към септември 2008 г.:
– има задълбочаващ се дефицит във външнотърговския баланс и текущата сметка, който неколкократно превишава кризисния праг (5% – кризисен праг; дефицит по текущата сметка – 24%);
– налице е огромна зависимост от преките чужди инвестиции, които през последното тримесечие рязко се намаляват и тази тенденция ще се задълбочава през следващите две години (при планирани за 2008 г. 6 млрд. евро, ПЧИ към ноември 2008 г. са само 2,8 млрд. евро). Това обстоятелство директно застрашава икономическата стабилност на страната.
ВТОРО: В условия на криза от особена важност са постъпленията от свеж паричен ресурс в подкрепа на реалния сектор, но точно в този критичен момент поради корупция и управленска немощ, както и липса на ефективност в съдебната система, България загуби 220 млн. евро от предприсъединителните фондове. Пак по същите причини сериозно е застрашен притокът от паричен ресурс от оперативните програми.
ТРЕТО: В резултат на рецесията на основните ни външни партньори (ЕС, САЩ и др.) вече са налице негативни тенденции в заетостта. Безработицата се увеличава застрашително още през тази година, като са засегнати цели отрасли – строителство, туризъм, металургия, транспорт и др.
ЧЕТВЪРТО: Привидно стабилната банкова система е на път да създаде сериозни проблеми като:
– ескалиращото оскъпяване и стагнация на кредитните операции. Докато по целия свят лихвите по кредитите и депозитите падат с цел стимулиране на бизнеса и потреблението, в България е точно обратното, което на практика индиректно показва, че банките имат сериозен проблем с паричния ресурс;
– освобождаването на част от паричния ресурс през БНБ чрез намаление тавана на задължителните депозити на банките, най-вероятно ще бъде изнесен от страната от банките майки, които също изпитват сериозни трудности през дивидента към тях, а това допълнително ще затрудни кредитния оборот.
ПЕТО: Съществува голяма опасност на България да бъде наложена предпазна клауза по Глава „Правосъдие и вътрешен ред”, което ще доведе до:
– в икономически аспект – допълнителна причина чуждите инвеститори да се оттеглят поради липса на сигурност и защита на вложенията;
– в политически аспект – България влиза в политически фризер и де факто ЕС става 26+1, т.е. страна със статут на получлен, което на практика денонсира усилията и скъпата цена, която целият български народ плати за своята мечта – евро членството.
Липсата на реална визия за бъдещето в условия на криза, явно пролича в параметрите на Бюджет 2009 и предложените промени в данъчните закони, които са едни от основните инструменти за борба срещу нея.

Ето защо, КТ „Подкрепа” СЧИТА, ЧЕ:

ПЪРВО: Заложените параметри в Бюджет 2009 са вредно оптимистични и ще задълбочат проблемите, защото:
– ръстът на брутния вътрешен продукт няма да надвиши 1,2%, а заложеният бюджет е 4,7%.
– неправилната ценова политика на контролираните от ДКЕВР цени на енергоносителите ще допринесат за повишаване на инфлацията и съчетано с една бъдеща рецесия резултатът ще бъде най-тежката хипотеза в условия на криза – стагфлация;
– притокът на преките чужди инвестиции рязко ще намалее и заложените 5 млрд. евро са имагинерни, а реалното е до 1 млрд., с което е невъзможно да бъде покрит дефицитът по текущата сметка;
– заложените буфери в Бюджет 2009 са крайно недостатъчни и целево неправилно ориентирани. Още повече, че Тройната коалиция между Първо и Второ четене на Закона за бюджета реши да отклони 200 млн. лева към Министерство на земеделието, без аргументи. Това на практика означава, че планираните за 2009 г. инфраструктурни проекти, които биха могли да осигурят работни места, няма да се осъществят напълно.
ВТОРО: Имагинерните предложения за въвеждането на еврото, без да са спазени изискванията по Договора от Маастрихт и при категоричното несъгласие на Европейската комисия ще:
– дискредитират България като коректен член на ЕС;
– увеличат необосновано цените, което на фона на бедността и мизерията на 90% от българите ще бъде допълнителен тежък удар върху покупателната им способност.
ТРЕТО: За разлика от отговорното поведение на работодателите в САЩ и в ЕС, които са съгласни да работят без възнаграждение докато фирмите им излязат от рецесия, домораслите капиталисти – новобогаташи арогантно предлагат социализиране на ефектите от финансовата и икономическата криза при запазване нормата на печалба. По стар навик на практика се предлага страданията да бъдат осребрени от малоимотната част от населението – наемните работници. За нас като техни представители това е недопустимо и ще се борим с всички средства тежестите на кризата да бъдат споделени с капитала и политическия екип.

Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа” НАСТОЯВА ЗА:

ПЪРВО: Съгласно препоръката на Европейския съюз настояваме минималната работна заплата за страната да достигне 60% от средната брутна работна заплата още през 2009 г., което ще:
– стимулира увеличението на реалните доходи от заплати;
– позволи на голяма част от домакинствата да посрещнат увеличените си разходи по кредитите;
– увеличи покупателната способност и вътрешното търсене, като по този начин индиректно способства за запазване на работни места.
ВТОРО: Увеличението на работните заплати в бюджетния сектор да се проведе на два етапа по 10% – от 01.01.2009 г. и от 01.07.2009 г., съчетано с критерии за ефективност и антикорупционни мерки.
ТРЕТО: Увеличението на всички пенсии да се осъществи на два етапа: 01.01.2009 г. и 01.04.2009 г.
ЧЕТВЪРТО: Още през 2009 г. да се въведе необлагаем минимум в данъка за доходите на физическите лица.
ПЕТО: Да се обмисли възможността за въвеждане на прогресивно данъчно облагане на физическите лица, като първата стъпка до 500 лева остане 10%.
ШЕСТО: С цел намаляване на сивата икономика и премахване на нелоялната конкуренция през 2009 г. министърът на труда и социалната политика да разпростре сключените отраслови колективни трудови договори по браншове и отрасли.
СЕДМО: Да се предвидят и финансово обезпечат специални програми за преквалификация на масово уволнените работници с цел насочването им към други отрасли и дейности.
ОСМО: Спешно да се преработи Националният план по заетостта за 2009 г. в контекста на фактическата кризисна ситуация.
ДЕВЕТО: Да се предвидят мерки и финансов ресурс за изпадналите в неплатежоспособност домакинства, вследствие на кризата, имащи ипотечен кредит за единствено жилище, в т.ч. и встъпване на държавата като гарант или платец по тези кредити в рамките до 6 месеца.
ДЕСЕТО: Създаване на Гаранционен фонд за втория стълб от пенсионната система.

Господа властимащи, законодатели и магистрати,
България страда заради вашата некомпетентност и неефективност в борбата срещу корупцията.
Чистото име на нашата Родина стои над всичко, а доверието е най-скъпото и незаменимо нещо – върнете ни ги или си отивайте!