На 20-21 септември 2012 г. в гр. Банско, хотел „Лъки Банско“, ще се проведе първа годишна конференция по Дейност 1 „Създаване на информационна система за анализ на колективните трудови договори“ по проект „Подкрепа за Достоен труд“. Темата на конференцията е „Възможностите на информационната система /печатни материали/“.
По време на събитието ще бъдат представени реализираните до този момент дейности, както и предстоящите такива в модула „Създаване на информационна система за анализ на колективните трудови договори“. По време на конференцията експертите на Дейност 1 ще презентират издадените печатни информационни материали – сравнителни анализи на БКТД и Общински КТД и тематични сравнителни анализи от раздел на колективни трудови договори ниво бранш и предприятие.
Конференцията е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.