В периода 22-24 февруари 2022 г. в София, в изпълнение на Дейност WP 2.2 по проект „PIT – командироване на работещите в транспорта“, бе проведено национално обучение на синдикалисти и експерти, работещи по проблеми, свързани с командироването на работещи – в частност на заети в транспортния сектор.

Командированите работници са лица, които имат подписан трудов договор с фирма, регистрирана в България, осигуровките им се плащат в България, а полагат труд в друга държава за период от не повече от две години. Най-популярните браншове за командироване на български граждани са транспорт, социални грижи и строителство. Заплащането на труда на командированите работници зависи изключително много от това как е оформен техният трудов договор. По принцип минималното работно заплащане се прилага основно за транспортния сектор. Най-важните въпроси, на които трябва да намери отговор всеки командирован са:

  • Кой точно е моят работодател?
  • В коя държава се заплащат социалните ми осигуровки и какви права имам, ако се разболея, ако претърпя трудова или транспортна злополука, ако ме уволнят?

На тези, и на още много други въпроси, свързани с действащото законодателство и практически примери, се постараха да отговарят обучителите по проекта.

Последният ден на обучението премина под формата на съвместна онлайн среща със синдикалисти от партньорските организации в рамките на „PIT – командироване на работещите в транспорта“. По време на тази обща международна част бяха направени национални презентации относно актуалното състояние и проблемите при транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057 в участващите страни.

Участниците в обучението се обединиха около извода, че ролята на синдикалните организации и сътрудничеството между тях са изключително важни за осъзнаването на проблемите, свързани с мобилността на заетите в транспортния сектор – особено в съвременната глобална икономическа среда. Системата за обратна връзка, или какво се случва при реализацията на съответните командировки, бе посочена като един от основните елементи за минимизирането на дискриминационните прояви и за коректното изпълнение на транспортните дейности в чужбина. Не бива да се пренебрегва и проблемът със социалните осигуровки и достойното заплащане на труда на командированите работещи. По време на извънредни обстоятелства, такива като настоящата пандемия, намесата на синдикалните организации и ефективният диалог между всички заинтересовани страни са все по-наложителни. Основните проблеми са свързани с липсата на навременна и качествена информация,  на практически опит, както и на правна култура. Тези проблеми са трупани от години като пандемията само добави нови трудности.

Според участниците в обучението – необходимо е да се опростят механизмите за споделяне на данни между работещите и институциите; да се подобри достъпът до информация за всички заинтересовани страни на национално и международно ниво; да се интегрират по-добре националните и международните бази данни. Сътрудничество между инспекциите по труда и социалните партньори трябва да включва: своевременен обмен на информация за националното законодателство; командироващите фирми; нередностите и трудовите злополуки при командировка; съвместни обучения и инспекции; разпространение на сведения за правата на работодателите и работещите; обмен на успешни практики.