Започна изпълнението на дейностите по проект PIT – Командироване на транспортни работници, в който КТ “Подкрепа“ е партньор, заедно с BTB ABVV Белгия и GWU Малта. Водеща организация е италианският синдикат GISL, като в проекта участват и четири асоциирани партньора от Албания, Румъния, Англия и Словения.

               Основните цели на проекта са:

-подобряване на сътрудничеството между съответните заинтересовани страни (социални партньори, публични институции, частни фирми) при командироването на работници;

– оказване на помощ и подобряване защитата  на правата на командированите работници;

– създаване на условия за по-добро прилагане на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници както и на Директива 2014/67/ЕС;

– подпомагане на дейността на националните офиси за връзка с Европейската Агенция по труда – ELA чрез подобряване на сътрудничеството между социалните партньори и Инспекциите по труда на национално ниво.

           Специфични цели на проекта могат да бъдат обобщени, както следва:

-повишаване на осведомеността и компетентността на всички участници в процеса на командироване на работници в транспортния сектор;

– подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни,  чрез надграждане на добрите и лошите практики, използвайки бази данни и информация, необходима за наблюдение на условията на труд – например базата IMI (Информационна система за вътрешния пазар) и EESSI (Електронен обмен на Информация за социално осигуряване;

– улесняване на комуникацията, управлението и координацията между всички заинтересовани страни с цел сключване на споразумения или възприемане на съвместни процедури за сближаване и за споделени действия;

– разширяване на сътрудничеството между националните синдикати и националните Инспекции по труда и укрепване на ролята на ELA.

        Изпълнението на дейностите на проекта започна на 1 март 2021 г. и ще продължи  18 месеца, до края на месец август 2022 г.

Очакваните от изпълнението на дейностите по проекта резултати  ще бъдат в следните основни направления:

-задълбочена оценка на настоящото положение  на командироването на работници  в транспортния сектор;

-създаване на условия за обучение-обмен между всички заинтересовани страни;

-обучение за синдикалистите на национално ниво и разработване на  общи процедури за действия при командироването на работници.

 Дейностите и  събитията ще бъдат изпълнявани в стриктно съответствие със санитарните  мерки за безопасност, като в повечето случаи мероприятията ще се провеждат онлайн.

 

 

 

 

 

Проект VS 2020/0481 “PIT -posting in transport”

Се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз