На 18 април 2018 г. /сряда/ от 10.00 ч. в зала „Европа 1“ на хотел „Рамада София“ КТ „Подкрепа“ организира Втори Международен Дискусионен Форум, посветен на създаването на платформа за наблюдение на командированите работници, която ще работи с матрица от механизми за мониторинг на процесите на публикуване. Целта на платформата е да осигури по-голямо сътрудничество между социалните партньори, инспекциите по труда и европейските агенции.

На събитието се очаква да присъстват представители на държавните институции, ангажирани с политиките, свързани с командироването на работници – Министерство на труда и социалната политика, Комисията по труда, социалната и демографската политика към НС, Агенцията по заетостта, ИА „Главна инспекция по труда“, Представителството на Европейската комисия в България, Национален омбудсман.

Форумът се организира от Конфедерацията на труда „Подкрепа“, в ролята си на водещ партньор и координатор на проект VP/003/0031 „Насърчаване на механизмите за командировани работници в съответствие с колективните трудови договори и закона“, в партньорство със социални партньори и изследователски институти от държави – членки на Европейския съюз. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

 

Project No VP/2017/003/0031 „Promoting mechanisms for posted workers’ compliance with collective agreements and the law“

Grant Agreement VS/2017/0351