На 20.10.2022 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в Конферентната зала /мецанин/ на  КТ „Подкрепа“ /1000 София, ул. Ангел Кънчев №2/ ще се проведе междинна конференция за представяне напредъка по проекта на КТ „Подкрепа“ – BG05M9OP001-1.128-0005 „Развитие на дигиталните умения“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”.

С изпълнението на проекта КТ „Подкрепа“ предвижда подпомагане на работещите хора и техните предприятия за приспособяване към промените в областта на индустриалните отношения и за ориентиране към съвременните тенденции на едно развито цифрово общество.

В междинната конференцията ще вземат участие:

  • Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“ и ръководител на проекта;
  • Доц. д-р Валери Апостолов, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и главен координатор на проекта;
  • Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР 2014 -2020 г.;
  • Ивайло Найденов –държавен експерт в отдел „Професионална квалификация“, Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, МТСП;
  • Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ;
  • Беата Папазова – съветник европейска интеграция и проекти БТПП;
  • Емил Рогов – ръководител проекти ССИ;
  • Инж. Марияна Павлова – председател на НАПОО;

На 19.05.2021 г. Конфедерация на труда „Подкрепа“ подписа договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.128-0005 „Развитие на дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2.

Проект „Развитие на дигиталните умения“ има за цел да въведе актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия.

С реализирането на проекта от КТ „Подкрепа“ се очаква да се разработят 45 унифицирани профили за дигитални умения, общо 9 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела са социално сътрудничество. Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане КТ „ПОДКРЕПА“ще си партнира с АИКБ, БТПП, ССИ и МТСП.

Проектът е пилотен, като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г., насочени към национално развитие на дигиталните компетенции. След приключване на проекта всички резултати ще бъдат собственост на МТСП.

Проектът е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 1 718 710.92 лв. безвъзмездна финансова помощ – от които 1 508 526.50 лв. от ЕСФ и 210 184.42 лв. национално съфинансиране.