На 11 март 2019 г. КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4” по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.

 Проектът предвижда повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда на неравнопоставените групи чрез осъществяването на комплекс от обучения по ключови компетентности и професионално обучение. По проекта общо 1 080 безработни лица от 31 общини ще придобият квалификация по професии в 11 направления, както и ключови компетентности „Умение за работа в екип” или „Обществени и граждански компетентности”. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена  заетост или стажуване на близо 440 лица.

Обученията са насочени към уязвими групи на пазара на труда, а именно: безработни лица до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица и други.