Уважаеми членове на ЕП,

КТ “Подкрепа“ се обръща към вас като призовава да подкрепите приемането на Европейската Директива относно прозрачните и предвидими условия за труд!

Както добре знаете, миналата седмица, Комитетът по заетостта на Европейския парламент прие предложението за Директива относно прозрачните и предвидими условия за труд. Без съмнение, този вот представлява правилна стъпка в подкрепа на нашата борба за социална справедливост. През настоящата седмица предстои следващата крачка – и това е гласуването на предложението от Европейския парламент.

По таза причина КТ “Подкрепа“ отправя призив към Вас, българските членове на ЕП да гласувате „ЗА“ това предложение, защото то е част от изпълнението на целите, залегнали в Европейския стълб на социалните права, и осигурява по-добра защита на работещите в ЕС,  най-вече на заетите на непостоянна работа. Приемането на тази Директива също така ще предостави на работещите по-широк кръг права и защити, така необходими за постигане на социална справедливост и равнопоставеност сред европейските граждани!

В допълнение, новата Директива относно прозрачните и предвидими условия на труд ще гарантира защита на най-уязвимите групи работници:

  • Тя покрива (освен работещите на стандартни трудови договори за пълно работно време) и заетите на непълно работно време, работещите на претворим,, от разстояние, на „нулево работно време“, самонаетите и част от работещите в администрацията.
  • В нея се въвежда задължение за работодателя още през първия работен ден да предостави пълната необходима  информация на ново нает работник, включително информация и контактите на синдикалните представители
  • Също така, работодателят вече няма да може да задължава служителя  задължително да се обучава преди заемане на длъжността, а в случаите когато  той преминава през обучение, той трябва да получава трудовото си възнаграждение. Това на практика ще сложи край на практиката на незаплатените изпитателни периоди.
  • От съществено значене е факта, че тя потвърждава правото за договаряне и сключване на КТД на отраслово и секторно равнище.
  • Същевременно се въвежда изискване при командироването работниците да бъдат информирани предварително относно размера на възнаграждението, които ще получават, т.е. преди те да се съгласят да бъдат изпратени на съответното място.
  • Много важно е също, че тя препоръчва на страните-членки да изпълняват разпоредбите на Директивата съвместно със социалните партньори.

Накратко, за нас, като организации на работещите от най-важно значение е факта, че една от основните цели на тази Директива  е да осигури равно възнаграждение и равнопоставени условия на труд, както и солидна социална защита на всички трудещи се, независимо от характера на заетостта им и работещите няма по никакъв начин да бъдат възпрепятствани да участват в синдикални организации, които за ги представляват колективно.

В тази връзка, очакваме от Вас, нашите представители в ЕП за подкрепите проекта за Директива!