В резултат на доброто изпълнение на проект „Капацитет за работа със заинтересовани страни“ и интереса от страна на синдикалните лидери и широката общественост, от началото на 2014 г. КТ „Подкрепа“ работи за надграждането на дейностите на проекта.
До този момент бяха обучени наставници на 40 водещи регионални представители на организацията от 36 регионални структури, от шестте района на икономическо планиране. Наставниците бяха обучени в техники за водене на преговори, лидерство и управление, решаване на проблеми, управление на риска. Повишени бяха техните ключовите компетентности, които са необходими за резултатен трипартитен диалог и основаване на ефективни партньорства със заинтересованите страни на местно ниво. Наставниците от своя страна предадоха своя опит, като обучиха 80 синдикални членове.
С цел устойчивост на вече постигнатите резултати, Конфедерацията ще продължи реализацията на проект „Капацитет за работа със заинтересовани страни – добри практики в трипартитния диалог на местно ниво“.
Конкретните проектни дейности, които ще бъдат реализирани през следващите месеци са:
1.Изготвяне на инструкции с насоки към наставниците и наставляваните за идентифициране на добри практики в трипартитния диалог на местно ниво.
2.Идентифициране на добри практики, въз основа на изпратените отчети от наставниците, разработване на въпросник за ефективността на трипартитния диалог на местно ниво и разпространение сред синдикалните лидери.
3.Анализ на резултатите от въпросника и идентифициране на локации за посещения на мяст, интервюта с членовете на съветите.
4.Обобщаване на резултатите и създаване на директория с добри практики, разработване и разпространение на брошура „Добри практики в трипартитния диалог“ с препоръки за подобряване ефективността и въвеждане на общи инструменти за работа на съветите.
5.Организиране на Дискусионен форум за обмен на добри практики за трипартитен диалог.
С реализиране на планираните надграждащи дейности, проект „Капацитет за работа със заинтересовани страни – добри практики в трипартитния диалог на местно ниво“ ще допринесе за подобряване на тристранното сътрудничество между представителите на синдикатите, работодателите и местните власти в името на справедливо и устойчиво социално-икономическо развитие на страната.

Проект „Капацитет за работа със заинтересовани страни“ е финансиран от Норвежката грантова програма 2009 – 2014 „Подобрен социален диалог и трипартитни структури и практики“, Ref. GAVAS-2012/104601 and GAVAS-2013/112596 и се реализира в партньорство с Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България).