Същност и цел на този вид данъчни облекчения

Драстично увеличеният размер на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които преференции могат да бъдат ползвани за финансовата 2021 г., доведе до необичайна популярност и логично предизвика множество въпроси, включително сред членовете на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА”. С цел пълно и всестранно информиране на нашите членове, както и на всички икономически активни родители, изготвихме настоящите разяснения, с които ще се опитаме да отговорим на най-често отправяните питания,

ЗАЩОТО

ЗНАНИЕТО  Е  ЗАЩИТА !

Данъчните облекчения за деца, както и за деца с увреждания бяха въведени и влязоха в сила от 01.01.2015 г. Те станаха факт, чрез приемане на нарочни текстове в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и бяха промотирани като механизъм, който има за цел „осигуряване на финансови стимули от страна на държавата за подпомагане отглеждането на деца в България и увеличаване участието на жените с деца на пазара на труда, както и за намаляване на детската бедност”. Наблюденията ни показват, че заради символичния размер на облекчението, създадената правна възможност за ползване на данъчни облекчения, не бе особено популярна, поради което поставените амбициозни цели бе невъзможно да бъдат реализирани дори и в минимална степен.

Какъв е механизмът на действие на този вид данъчни облекчения?

Най-просто казано, когато родител на дете (или деца) на възраст до 18 години или родител на дете (или деца) с увреждания е реализирал доход през календарната година, който подлежи на данъчно облагане, същият може да намали този свой доход за нуждите на данъчното облагане, т.е. да обложи по-малка част от дохода. С други думи, намалява се размерът на облагаемата основа и съответно се дължи и заплаща по-малък размер данък върху дохода, а ако този данък вече е удържан, съответната част от вече платеното към бюджета се връща на родителя.

Какъв е размерът на данъчните облекчения и има ли смисъл да правим това упражнение?

Първото нещо, което изрично трябва да се подчертае е, че размерът на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, определен чрез чл. 22в, съответно чрез чл. 22г на ЗДДФЛ не е променян от 2015 г., но САМО ЗА ТАЗИ 2021 календарна и финансова година те са предвидени ИНЦИДЕНТНО в значително по-голям размер, чрез приет нарочен текст в § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Второ, в нормативните текстове се посочва размерът на облагаемия доход, с който се намалява данъчната основа, върху която се начислява данъка. Самата сума, която лицето реално спестява или която ще му бъде върната от вече платения данък се изчислява, като посочената в закона цифра се раздели на 10, защото данъкът е в размер на 10 % от облагаемия доход.

Както вече бе посочено, размерът на данъчните облекчения, предвидени в чл. 22в и чл. 22г  от ЗДДФЛ е по-скоро символичен. Действителните суми, които реално би спестил родителят като отстъпка на годишна база съгласно тези текстове са: 20.00 лева за едно дете, 40.00 лева за две деца и 60.00 лева за три и повече деца, а за отглеждане на дете с увреждане – 200.00 лева.

СПЕЦИАЛНО и ИНЦИДЕНТНО за финансовата 2021 г., размерите на данъчните облекчения са:

Данъчно облекчение за деца по чл. 22в ЗДДФЛ. Този вид облекчение, зависи от броя на непълнолетните деца:

 • 450.00 лева за едно дете (годишният доход, върху който се начислява данък се намалява с 4500 лева)
 • 900.00 лева за две деца (годишният доход, върху който се начислява данък се намалява с 9000 лева)
 • 1350.00 лева за три и повече деца (годишният доход, върху който се начислява данък се намалява с 13500 лева)

Данъчно облекчение за отглеждане на дете с увреждане по чл. 22г ЗДДФЛ.

 • 900.00 лева (годишният доход, върху който се начислява данък се намалява с 9000 лева)

При този вид данъчно облекчение, размерът не е поставен в зависимост от броя на децата. Определен е само размерът на облекчението за едно дете и няма предвиден максимален брой деца, за които може да се ползва, т.е. родителят ще има право на данъчно облекчение в посочения размер за всяко от децата с увреждания, ако те са повече от едно.

Тъй като двата вида данъчни облекчения се ползват на различно самостоятелно правно основание,  при наличието на съответните нормативни предпоставки, за едно и също дете, ако същото е с увреждания, е възможно едновременно ползване и на двете данъчни облекчения.

Изброените по-високи размери на данъчните облекчения по чл. 22в и чл.22г от ЗДДФЛ ще се прилагат еднократно, само за доходите през 2021 г., освен ако не настъпи нова нормативна промяна за в бъдеще.

Кой може да ползва този вид данъчни облекчения?

Този вид данъчни облекчения могат да се ползват от:

 • местни физически лица;
 • чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава–членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Законът изисква, лицата, които могат да ползват облекченията, към 31.12.2021 да са:

 • родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество;
 • родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права при развод, ако детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, както и ако отговаря на всички останали условия, предвидени в закона;
 • настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство;
 • член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето;
 •  приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Лицето, което ще ползва данъчното облекчение не трябва да има публични задължения, които подлежат на принудително изпълнение. Препоръчваме, преди подаване на документи за ползване на облекчението, да извършите проверка на вашата данъчно-осигурителна сметка, за да имате възможност да погасите евентуално съществуващи задължения преди подаване на декларация за ползване на облекчението.

Общото правило, възприето от законодателя е, че данъчното облекчение се ползва САМО от единия родител (настойник, роднина, приемен родител).

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСОБЕНИ ХИПОТЕЗИ:

 • Възможно е единият родител да няма годишен облагаем доход.

Например: защото е бил безработен и няма извънтрудови доходи, подлежащи на данъчно облагане, или, защото е майка, ползвала отпуск за бременност и раждане и/или отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и т.н.

Важният въпрос е, има ли какъвто и да е доход през годината, който да подлежи на деклариране и данъчно облагане. Ако такъв доход липсва, този родител няма как да ползва данъчно облекчение. В тези случаи е възможно данъчните облекчения да се ползват от другия родител, ако той отговаря на нормативно установените изисквания.

 • Възможно е доходите на лицето да са в размер, който е по-малък от сумата, с която се намалява данъчната основа при ползване на облекчението.

Например: Лицето има доходи само от работа по трудово правоотношение и облагаемата част от тях е в размер на 6600 лева на годишна база, а иска да ползва данъчно облекчение за две деца. Следователно, при наличие на две деца, законът позволява и допуска, данъчната основа да се намали с 9000 лева, но тъй като в случая лицето няма облагаем доход в такъв размер, то няма да може да ползва облекчението в пълен размер, а само до размера на своя облагаем доход, в случая 6600 лева. С други думи, приспаднати/върнати ще му бъдат 660 лева, а не 900 лева.

Няма пречка, в подобна хипотеза, когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от размера на данъчните основи, единият родител да ползва облекчението до размера на годишния си облагаем доход, а другият родител да ползва облекчението за разликата до пълния допустим размер на облекчението, чрез подаване на годишна данъчна декларация (по чл.50 от ЗДДФЛ).

 • Предвид споменатата по-горе възможност за едно и също дете, едновременно да се ползват и двата вида данъчно облекчение, ако детето е с увреждания, то възможно е, единият родител да подаде документи за ползване на данъчно облекчение за деца, а другият родител да подаде документи за ползване на данъчно облекчение за отглеждане на дете с увреждания.
 • Възможно е едно и също лице да изпълнява повече от едно от изискванията на закона като лице, имащо право да ползва облекчение.

Например: едно и също лице е родител на едно дете и в същото време е приемен родител на друго или в същото време е настойник на друго дете и т.н.

В тези случаи, това лице има право да ползва облекченията и за двете (или трите) деца.

Ако по някаква причина, родителите решат да злоупотребят, като и двамата подадат документи за ползване в ПЪЛЕН размер на едно и също данъчно облекчение за едно и също дете (или едни и същи деца), ще трябва ВСЕКИ ОТ ТЯХ да възстанови в пълен размер данъка, който е приспаднат/върнат във връзка с ползваното облекчение.

Какви са изискванията спрямо децата, за които могат да се ползват облекченията?

Децата, по отношение на които се ползват облекченията, към 31 декември 2021 г. трябва  да отговарят на следните изисквания:

 1. По отношение на данъчното облекчение за деца:

 

 • Детето трябва да е местно лице на държава-член на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Детето трябва да е непълнолетно;

 Данъчното облекчение се ползва и за годината, в която детето е родено или в която детето е навършило пълнолетие.

Например: Данъчното облекчение ще може да се ползва за дете, родено едва на 31 декември 2021 г., както и за дете, навършило пълнолетие още на 1 януари 2021 г.

 • Детето не трябва да е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка;

2. По отношение на данъчното облекчение за отглеждане на дете с увреждания:

 • Детето трябва да е местно лице на държава-член на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Детето трябва да е непълнолетно;

 Данъчното облекчение се ползва и за годината, в която детето е родено или в която детето е навършило пълнолетие.

Например: Данъчното облекчение ще може да се ползва за дете родено едва на 31 декември 2021 г., както и за дете, навършило пълнолетие още на 1 януари 2021 г.

 • Детето не трябва да е настанено в социална или интегрирана  здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка;
 • Детето да е с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

 Данъчното облекчение се ползва и за годината, през която е установено увреждането, както и за годината, през която е изтекъл срокът на валидност на решението.

Например: Данъчното облекчение ще може да се ползва в случай, че решението на ТЕЛК е издадено в края на годината, както и в случай, че валидността на решението е изтекла в началото на годината.

 

Как се ползват облекченията?

Възможни са два начина на ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания:

 1. Чрез работодателя;
 2. Чрез годишната данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ.

Ползване на данъчните облекчения чрез работодател

 • Данъчните облекчения могат да се ползват чрез работодателя по основното трудово правоотношение.
 • Този метод на ползване на данъчните облекчения по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ е приложим и в бюджетните организации.
 • Ползването на облекчението чрез работодателя се реализира чрез подаване на съответна Декларация по образец, утвърден от НАП, заедно със съответните приложения към нея. Декларациите по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ са достъпни за ползвателите чрез сайта на Националната агенция за приходите. Следва да се има предвид, че във връзка с инцидентно увеличените размери на облекчението, се очаква НАП да издаде нови образци на декларации, различни от поместените в момента в сайта на агенцията. При предходни подобни актуализации на формулярите е наблюдавано забавяне на процеса, вкл. публикуване на образци в рамките на срока за представяне на декларациите, поради което Ви съветваме да изчакате максимално дълго, преди да изтеглите и попълните съответната декларация.
 • ВАЖНО!!! Срокът за подаване на декларации за тези данъчни облекчения пред работодателя е с начало 30.11.2021 г. и край 31.12.2021 г. Пропускането на този срок не Ви лишава от възможност да ползвате облекченията, но в случай че сте го пропуснали, няма да можете да ползвате облекчението чрез работодателя, а ще трябва да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Механизмът на ползване на данъчното облекчение се реализира в следната последователност:

 1. Подавате Декларация по образец за деца и/или за деца с увреждания, заедно с приложенията към нея;
 2. Работодателят в срок до 31 януари 2022 г. следва да е изчислил годишната данъчна основа за доходите Ви по трудово правоотношение;
 3. Работодателят намалява изчислената годишна данъчна основа с размера на съответното данъчно облекчение, т.е. приспада от нея 4500 лева за едно дете, 9000 лева при две деца и т.н. Така получава окончателния размер на дължимия от Вас данък. В този случай, предвид сериозния размер на облекчението за 2021 г., ще се окаже, че имате надвнесен данък (чрез авансово удържаните Ви данъчни вноски при начисляване на заплатите през годината).
 4. Работодателят, в срок до 31 януари 2022 г. следва да Ви възстанови надвнесения данък.
 5. Работодателят възстановява разходите, които е направил във връзка с връщане на надвнесен данък, като удържа от сумите, които за в бъдеще начислява и превежда като удържани от работниците си авансово данъци по сметките на НАП.

ВАЖНО !!! Инцидентно предвидените завишени размери на данъчните облекчения могат да доведат до невъзможност за някои работодатели да възстановят съответните размери на надвнесения данък на своите работници и служители, защото нямат необходимите средства или защото макар и да ги имат, бавното и продължителното им възстановяване би ги лишило от финансова оперативност.

 Имайте предвид, че работодателят няма формално право да Ви откаже да подадете декларация при него и да ползвате облекчението по описания по-горе ред. Но поради посочените причини е много вероятно, голяма част от работодателите да откажат да приемат декларациите или да притиснат своите работници и служители да не подават декларации при тях, като ги насочат към възможността да подадат Годишна данъчна декларация. Ако сте изправени пред подобен проблем, направете трезва преценка на обстоятелствата и с оглед Вашите интереси, преценете дали не е по-удачно да ползвате облекченията чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

 В случай, че сте подали декларация при работодателя, но работодателят не Ви изплати изцяло или частично съответната сума, която имате да получавате като надвнесен данък върху доходите, Вие разполагате с възможността да се възползвате от данъчното облекчение чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, вкл. за частично плащане.

Ползване на данъчните облекчения чрез Годишна данъчна декларация

Вторият начин за ползване на данъчните облекчения е чрез подаване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок до 30 април на следващата година. Този начин е и единствен възможен за лицата, които нямат доходи по трудово правоотношение. Когато данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се ползват с подаване на ГДД, конкретният размер на данъчното облекчение за деца се определя в Част VІ, а на данъчното облекчение за деца с увреждания – в Част VІІ от Приложение № 10 (образец 2010) на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Когато работодателят по основното трудово правоотношение не е възстановил данъка при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, лицето, дори да има само доходи от трудови правоотношения, може да ползва облекченията с подаване на годишната данъчна декларация (попълва Приложения № 1 и № 10).

Ако облекченията не са ползвани при работодателя в пълен размер, към ГДД се прилагат декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ  и/или декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ. Копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, при ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания не се прилага към ГДД.

Адв. Мирослав Димитров, КТ „Подкрепа“