На 2 ноември 2012 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе официално се подписа меморандум между Националната мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ на КТ „Подкрепа“, Синдикалния регионален съюз и Mладежки клуб към КТ „Подкрепа“ Русе, Областна администрация – Русе, Община Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Регионална служба по заетост – Русе, Русенска търговско-индустриална камара, Браншова асоциация на дограмаджиите, Младежки парламент Русе и Студентски съвет Русе.
В изпълнение на съвместно стартиралата инициатива за изграждане на Единен информационен електронен портал, всички страни се споразумяха да си сътрудничат доброволно. Порталът, който ще бъде изграден има за цел да предоставя актуална информация за дейности и възможности за образование и професионална реализация в България и страни от Европейския съюз. Информацията ще обхваща конкретни работни места във всички области на икономиката и държавното управление, насочени към младите хора. Целта на Електронния портал е да популяризира възможностите за образование, обучение, квалификация, стажуване, личностна и професионална реализация на младежите от Русенския регион.
Областният управител Стефко Бурджиев, председателят на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ – Русе Кирил Черкезов, както и ректорът на Русенски университет проф. Христо Белоев подчертаха, че безработицата сред младите хора е много висока и информационният портал е добра възможност те да намерят своето място на пазара на труда и да останат в Русе и региона, защото България има нужда от младите хора.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051РО001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.