На 17 май 2012 г. в различни градове на страната КТ „Подкрепа“ стартира информационна кампания „Учене на работното място“. На оживени места в Бургас, Враца, Варна, Габрово, Кюстендил и Смолян ще се раздават дипляни „Пътеводител в ученето за работещи“ и „Пътеводител в ученето за ръководители“, в които хората ще намерят ценни съвети как да организират процеса на поддържане и повишаване на квалификацията си както собствената, така и на работещите в предприятието.
В София, в централата на КТ „Подкрепа“, на 17 май от 10.00 ч. конфедералният секретар на „Подкрепа“ г-н Емил Димитров ще открие Дискусионен форум, в който ще участват представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, МТСП, МОМН, висши училища, обучаващи институции. Целта на дискусията е да се идентифицират добри практики, често срещани трудности, както и готовността на различните институции да се включат и подкрепят промените по отношение на въвеждане на по-добро регламентиране на процеса на Учене на работното място.
Информационната кампания е резултат от поредица дискусии, консултации и срещи, направени от експертите на КТ „Подкрепа“ на територията на цялата страна, при които е установена сравнително ниска мотивация и липса на достатъчно информация относно готовността на всеки човек да направи оценка на уменията си, да планира и организира собственото си обучение и кариерно развитие.
Усвояването на нови знания, умения и компететности на работното място е широко разпространена практика в България във всички сфери производство, услуги, образование, администрация. Въпреки това организацията на този процес не е предмет на нормативен документ, липсват регламенти за валидиране на придобитите компетентности, липсва система за подбор, договаряне, поддържане на квалификацията и сертифициране на наставниците.
В същото време заетите лица, а и техните ръководители, ясно осъзнават необходимостта от поддържане на квалификацията за запазване на работата си, а обучението на работното място се очертава като една от предпочитаните форми на квалификация не изисква обучение в извънработно време, хората не напускат работните си места, правилно подбраният наставник е и най-добрият обучител за усвояване на компетентности, необходими за справяне със задачите на конкретно работно място.
Целите на информационна кампания на КТ „Подкрепа“ са насочени не само към подпомагане със съвети и консултации на лицата, желаещи да планират по-добре процеса на собственото си учене/обучение, а и да се идентифицират конкретни трудности, които хората в предприятията срещат, да се подготвят указания и предоставят консултации за тяхното преодоляване, а също и да се внесат предложения за промени на съответните нормативни документи.
За старт на кампанията е избран 17 май ден, който неофициално е обявен за Ден на ученето на работа във Великобритания.
Форумът се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.