Президентът д-р Константин Тренчев ще представи Кампанията на пресконференция на 18 октомври 2010 г., понеделник, от 13.00 ч. в БТА

В пресконференцията ще вземат участие и вицепрезидентът Димитър Манолов, както и координаторите по основните дейности на проекта: Създаване на информационна система за анализ на колективните трудови договори; Създаване и функциониране на Национална мрежа от Информационни бюра „Достоен труд“; Създаване на електронна платформа за дистанционно обучение „Достоен труд“; Изследване на мобилността в рамките на ЕС, като фактор за повишаване адаптивността на работната сила; Създаване на информационна система „Социален одит“. На пресконференцията ще бъдат представени зелен телефон и електронен портал „Подкрепа за Достоен труд“.

Глобалната криза сериозно засегна световната икономика и наред със спада в производството, създаде допълнителни сериозни сътресения в областта на: пазара на труда, доходите, заплащането за извънреден труд, безопасността и здравето при работа, икономическото и фискалното състояние. Осигуряването на Достоен труд на работниците и служителите е ключово решение за справяне с негативните последици от глобалната криза.

В тази връзка КТ „Подкрепа“ стартира Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“. Конфедерацията създаде в цялата страна мрежа от Информационни бюра Достоен труд за експертна помощ чрез предоставяне на информация, консултиране и обучения. В реално време работодатели, заети и служители в институции, осъществяващи контрол и работещи на пазара на труда на територията на страната, ще бъдат подпомагани по следните направления: юридически въпроси (трудово-правни и осигурителни), безопасност и здраве при работа, пазар на труда, дейности за младежи, обучение и квалификация.

Кампанията се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.