Проектът е логическо продължение на проекта „Strengthening the involvement of workers’ representatives in Information and Consultation“/”Укрепване на участието”/, в който КТ „Подкрепа“ бе партньор на колегите от гръцкия синдикат OBES.

Защо говорим за нови предизвикателства пред процесите на информиране и консултиране?

Настъпват много промени, свързани с технологиите, околната среда, законодателството, правото на защита на личните данни и прилагането на новите стандарти и те имат пряко въздействие върху организацията на работа и квалификацията на служителите.

Тези промени вече започнаха да стават тема за консултации на представителите на служителите. Синдикалистите следва да вземат под внимание тези въпроси и да бъдат подходящо обучени, за да могат да участват равноправно в процесите на информиране и в консултиране.

Партньори в проекта „New challenges“, са:

 • ΟΒΕΣ – Гърция;
 • CFE – CGC AGRO – Франция;
 • FAI CISL – Италия;
 • КТ „Подкрепа“ – България
 • Асоциацията на Акционерните дружества и Дружествата с ограничена отговорност – Гърция / асоцииран партньор/.

Главната цел на проекта е да създаде и да доразвие умения у представителите  на служителите, за да могат по-успешно да посрещат новите предизвикателства пред процесите на информиране и консултиране, с които се сблъскват и на национално, и на европейско ниво, а именно:

 • Навлизането на новите технологии
 • Опазването на околната среда
 • Ново законодателство, свързано с прилагането на GDPR (международни конвенции, европейско право, национално законодателство)
 • Човешки права и процедурите по набиране на персонал;
 • Централизираното управление на човешките ресурси
 • Стандарти (напр. за здравеопазване и осигуряване)

Общите цели на проекта „Нови предизвикателства“, са следните:

 • Идентифициране на проблеми и добри практики и отправяне на предложения и препоръки за по-ефективно използване на правото на информация и консултации чрез разработване на казуси и онлайн инструмент със съвети, препоръки и материали, полезни за представителите на служителите
 • Събиране, обмен на опит и дискусия между представителите на работниците в различни държави-членки по промените в организацията на работа, технологиите, политиките в областта на околната среда и защитата на данните в участващите страни.

Конкретните резултати от изпълнението на дейностите по този проект, се състоят в:

 • Проведена Подготвителна среща в Атина (25 гръцки участници), която отваря диалога между гръцките синдикални организации, работодателите, експертите и други относно новите предизвикателства за информация и консултации.
 • Организиран Транснационален семинар в Париж (25 участници) с участието на представители на работниците и работодателите от участващите страни. По време на транснационалния семинар бяха обсъдени предизвикателствата, произтичащи от информацията и консултациите, в резултат на промени в организацията на работа, технологиите, политиките за опазване на околната среда и защитата на личните данни.
 • Проведени две двустранни срещи / дискусионни групи в България и Италия с участието на Федерацията на индустриалните работнически съюзи;
 • Разработени и представени три казуса за всяка страна (Гърция, Италия, Франция и България), анализиращи реални ситуации на нови предизвикателства, свързани с информация и консултации в партньорските страни.
 • Проведена Заключителна транснационална конференция в Атина;
 • Създаден Онлайн уеб инструмент със съвети, препоръки и казуси. Инструментът ще включва всички продукти на проекта и ще се предлага на английски, френски, италиански, български и гръцки;
 • Успешно функциониращ Уебсайт на проекта и разпространение на резултатите.

Пълна информация за проекта, постигнатите резултати, разработените инструменти и реализираните събития може да бъде видяна на уебсайта на проекта: http://newchallenges.obes.gr/en