КТ „Подкрепа“ стартира Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“. Конфедерацията създаде в цялата страна мрежа от Информационни бюра „Достоен труд“ за експертна помощ чрез предоставяне на информация, консултиране и обучения. В реално време работодатели, заети и служители в институции, осъществяващи контрол и работещи на пазара на труда на територията на страната се подпомагат по следните направления: юридически въпроси (трудово-правни и осигурителни), безопасност и здраве при работа, пазар на труда, дейности за младежи, обучение и квалификация.

Кампанията се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В тази връзка на 26 27 ноември 2010 г. в гр. Велинград, КТ „Подкрепа“ ще проведе Национална конференция за представителите на медиите на тема „Първи резултати от Кампанията „Подкрепа за Достоен труд“ (информация, данни, статистика)“.

Конференцията ще бъде открита от президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев. Събитието ще бъде приветствано от министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов. Участие ще вземат: г-н Красимир Попов – зам-министър на труда и социалната политика, г-жа Росица Стилиянова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, както и представители на КТ „Подкрепа“ – координатори на основните дейности на проекта – Създаване на информационна система за анализ на колективните трудови договори“; Създаване и функциониране на Национална мрежа от Информационни бюра „Достоен труд“; Създаване на електронна платформа за дистанционно обучение „Достоен труд“; Изследване на мобилността в рамките на ЕС, като фактор за повишаване адаптивността на работната сила; Създаване на информационна система „Социален одит“.