Свободното движение на работници е основен принцип, залегнал в Договора за функционирането на Европейския съюз и една от най-важните предпоставки за европейската интеграция.
В една свободна и интегрирана Европа, няма място за разделение между нейните граждани на първа и втора категория. Но в момента ние забелязваме, че съществуват отделни държави-членки и заинтересовани групи, които обмислят как да възпрепятстват този процес и да ограничат правата на гражданите да заемат работни места, навсякъде където пожелаят в рамките на Съюза.

Въпреки, че понастоящем тези тенденции заемат несъществен дял в рамките на нашия единен европейски пазар, ние ги наблюдаваме с нарастващо безпокойство. Подобни намерения за ограничаване на свободното движение на работна сила, като основно право на гражданите на ЕС, подкопават изконните интереси на всички европейци за динамична и просперираща икономика.

Призивите за ограничаване на свободата на движение на работниците оказват изключително негативно влияние в контекста на текущия политически дебат, тъй като те целят да повлияят върху резултатите от предстоящите избори за Европейски парламент.

Същевременно, европейският пазар на труда пазар без никакви граници, е реалната предпоставка за доброто функциониране на европейската икономика и за стабилността на нашата обща валута Еврото. Без него, перспективите ни за икономически растеж са ограничени, както ще бъдат и ограничени възможностите на Европа да установи правилния баланс между търсенето и предлагането.

Приемането на принципа за свободно движение на работна сила има много предимства то дава възможност за повишаване на икономическата динамика в Европейския съюз, спомага за преодоляването на сериозните икономически дисбаланси между държавите-членки, забавя неблагоприятните демографски тенденции.

В интерес на истината, мобилността на работната сила не бива да бъде свързвана единствено с миграцията, тя също така подпомага за по-доброто разпределяне на капацитета на човешкия капитал в рамките на ЕС.

Накратко, свободното движение на работна сила насърчава икономическия растеж и повишава конкурентоспособността на нашите страни.

ДА ПРЕМАХНЕМ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В момента Европа не бива да се връща назад. Напротив, сега е моментът тя да се справи с всички съществуващи пречки, които стоят пред създаването на един наистина свободен и интегриран европейски пазар на труда.

Само когато Европа се справи и превърне тази своя цел в реалност ще може да бъде осъществено и основното обещание към гражданите на Европейския съюз – непрекъснато повишаване на стандарта на живот за всички, независимо къде живеят.
За да бъде изпълнен нашият ангажимент, Европа трябва да предприеме редица конкретни мерки:

– Първо, трябва да синхронизираме законодателната, данъчната и социално-осигурителни разпоредби с цел по-добро координиране на професионалните и частните пенсионни системи.

– Второ, трябва да въведем ефективна система за търсене на работа в цяла Европа, така че работниците сами да могат да намерят възможности, дори понякога в отдалечените за тях райони.

– Трето, подобна система предполага да въведем прозрачни и ефективни правила за определяне на обезщетенията, на които търсещите работа в друга държава от ЕС имат право.

– Четвърто, ние трябва да се повишим мобилността в Европа чрез предоставяне на достъпни услуги, подпомагащи преместването на работещите. Един ефективен начин за насърчаване на работниците да се възползва от възможностите си за работа извън родината, е да се предлагат програми за обмен на стажанти и работници, да се разшири приложението на успешните модели за международен обмен на студенти.

– На пето място, трябва да се приемат стандарти, които да позволяват в рамките на целия ЕС признаване на професионалните и квалификационни степени, по начин по който тези признати степени да позволяват търсенето на работа навсякъде в рамките на Съюза

– Шесто, трябва да променим схващанията си за интеграцията в Европейския съюз, като приемем,че дори работни места в публичния сектор във всяка държава -членка ще могат да бъдат заемани от квалифицирани кандидати, граждани на друга държава на ЕС.

– И седмо, трябва да повишим информираността на гражданите на ЕС, като ги убедим в предимствата от работата в чужбина и от приемането на нови имигранти.

Призоваваме за приемане на Харта на ЕС, която да прокламира поемането на съвместен ангажимент за „Работа без граници“.

За да изпълним тези свои цели, ние сме готови да подкрепим Европейската комисия за общи и бързи действия, съвместно с широк кръг политици, представители на бизнеса от частния сектор и академичните среди.

Всички ние имаме нужда да обединим усилията си, за да изпълним своята обща Европейска мечта, за да може тя да достигне пълния си потенциал.