Медицинска федерация „Подкрепа“ изпрати писмо-покана до кмета на Столична община, председателя на СО на детско и училищно образование София-град и председателя на Федерация на синдикатите на здравеопазването към КНСБ, за обсъждане изменения на действащия Общински колективен трудов договор за работещите в сектор Детско и училищно здравеопазване на територията на Столична община.

Прилагаме проект на Анекс към ОбКТД, съдържащ мотив към предложенията.

aneks1

aneks

Напомняме. че Колективният трудов договор отрасъл „Здравеопазване“ 2018 г. беше валиден до месец ноември 2020 г. Предвид пандемията от Covid-19 преподписахме КТД в срок от една година, за да бъдат защитени правата на синдикалните ни членове.

В Колективния трудов договор, освен начални основни месечни заплати по категории персонал, се договарят и допълнителни трудови възнаграждения (за придобит трудов стаж и професионален опит, за нощен труд, за разположение), които са значително по-високи от минималните такива. Съгласно КТД отрасъл „Здравеопазване“ работещите в училищно и детско здравеопазване по време на епидемии, енергийни кризи, извънредно положение и други случаи на неопределени събития ползват платен служебен отпуск.

През 2020 г., благодарение на усилията на представителните синдикални организации в България, бяха отпуснати 12 млн. лв. за работещите в училищно и детско здравеопазване за достигане на началната заплата от 900 лв. съгласно КТД отрасъл „Здравеопазване“.