Подобряване на здравето и безопасността при работа са едно от най-големите предизвикателства пред синдикалното движение. В повечето изследвания, разглеждащи очакванията на работниците от синдикалните организации, професионално здраве е посочено като основен приоритет. Действията в тази област са сложни. Ежедневната работа на синдикатите в предприятията е задължителна. Тази дейност се допълва от работа в мрежи за обмен на опит в специфични сектори, по конкретни въпроси или за дадена територия. Връзките между въпросите на БЗР и останалите насоки от стратегията на синдикатите на работното място  (демокрация, равенството между мъжете и жените, защита на околната среда, и т.н.) са многобройни. Необходимостта от общи действия на наднационално равнище нараства в съответствия с интернационализацията  на международната търговия, глобализацията и разширяването на Европейския съюз. Всичко това подчертава значението на трансграничното сътрудничество между синдикалните организации и необходимостта от разработването на общи стратегии.