Вчера, 17 декември 2019 г., в централата на КТ „Подкрепа“ министърът на културата бе гост на Федеративния съвет на Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“. Събитието бе открито от президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Присъстваха представители на работещите в сценичните изкуства, музеите, галериите, библиотеките, Българската национална филмотека, БНТ и БНР от различни части на страната. В разгорещения на моменти дебат бяха изложени затрудненията на работните места от всички сфери. Служителите настояха отлаганите с години проблеми да бъдат решени.

Макар да не са към Министерство на културата, музикантите от БНР изразиха опасенията си, че недофинансирането на съставите води до постепенното им замиране. Кандидати за свободните места няма, тъй като заплащането е изключително ниско – служители с 25-годишен стаж продължават да взимат заплати близки до минималната. Радио „България“, което е връзката ни с нашите сънародници в чужбина, не разполага със средства дори за предстоящото прелицензиране, а това поставя под въпрос съществуването на радиото въобще.

Доц. д-р Ралица Русева – председател на секцията на КТ „Подкрепа“ в Националната галерия, подчерта, че финансирането на закритите пространства, което към момента се осъществява през субсидия на квадратен метър площ, е такова, че не позволява простата поддръжка на тези културни обекти. Субсидията е диференцирана в определени граници, като всички площи над 12 000 кв. м. получават едно и също финансиране. След обединяването на няколко отделни структури в една, площта й е нараснала над 40 000 кв. м., но получават средства само за 12 000 кв. м.

Не малък е проблемът със заличаването на отговорността за финансиране в общинските галерии и музеи, тъй като общинските власти би трябвало да доплащат за гарантиране на функционирането им, но поради липсата на минимални изисквания, често допълнителни средства няма или са нищожни. Синдикатите са прехвърляни от министерството към общините и обратно, без някой да поеме конкретен ангажимент за решаване на въпроса. Министър Банев предложи да се организира нарочна среща с Националното сдружение на общините в Република България, а междувременно да се изработи предложение за минимални критерии за дофинансиране от страна на общините.

Председателят на синдикалната секция в Националната филмотека обърна внимание на факта, че от 30 служителя 20 са в пенсионна възраст. От една страна ограниченият годишен бюджет за заплати не позволява те да бъдат пенсионирани, тъй като заради натрупания стаж в институцията трябва да им бъдат изплатени няколко заплати. От друга страна няма и кандидати за евентуално овакантените позиции, поради ниските заплати, които получават служителите там.

Служители от библиотеките подчертаха, че в регионалните библиотеки в страната се използва различен софтуер за наличната литература. Това поражда затруднения при работата, създава и възможности за избор на „свои“ фирми за поддръжка на софтуера. Получихме уверението на министъра, че ще се работи по това от началото на следващата година софтуерът да бъде унифициран.

Българските артисти споделиха затруднения с комуникацията с директори, както и това, че са измествани от национални звезди с цел театрите, оперите, балетите да привличат по-голям интерес и да продават повече билети. Финансовите стимули са важни, но развитието на местните трупи е на първо място, подчертаха те. Намериха разбиране от страна на министър Банов, който ги увери, че вече се въвеждат нови правила за работа, така че да не се допуска комерсиализация и самоцелно принизяване на художествения продукт.

Председателят на федерация „Култура“ Кирил Бинев акцентира и върху факта, че липсата на средства в симфониети и филхармонии в страната води до това една симфониета например да пътува от ранни зори от единия край на България, да изнесе концерт в другия край и още същия ден да се прибере. 24 часа изтощително пътуване, за да не се налага музикантите да пренощуват, за което институцията няма финансови средства. Срещу 10 лв. командировъчни. Дългогодишните жертви на музикалните състави и театралните трупи ги обезкървяват и лишават от опитни артисти и музиканти.

В края на събитието министър Банов декларира, че за следващата година приоритет на Министерството на културата ще бъдат музеи и галерии, както и библиотеки. Служителите получиха обещания, които би трябвало да се изпълнят през следващата година, а финансовите им искания да бъдат заложени в бюджет 2021:

  1. Въвеждане на таблица с минимални възнаграждения за различните категории персонал в музеите, които ще бъдат обезпечени с 10 млн. лв.
  2. КТ „Подкрепа“ и Министерството ще работят съвместно за разработване на нормативен акт, с който да се изведат извън единния разходен стандарт за издръжка на музеи и библиотеки, средствата за обезщетение при пенсиониране и средствата за работно облекло, както е в системата на образованието чрез национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, и Наредба №14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в която стойността на представителното облекло се дава в пари.
  3. Въвеждане на единен разходен стандарт за издръжка (преминаване на делегиран бюджет) на останалите 50 музея, които все още се финансират като местни дейности.
  4. Въвеждане на допълнителен стандарт за издръжка за закрити площи за музеи и галерии.
  5. Да се работи за въвеждане на единен софтуер, платен от Министерството за всички регионални библиотеки с цел икономия на средства.
  6. Ежемесечен преглед на резултатите от въздействието на въведената от 2020 г. нова методика за финансиране на музикално-сценични изкуства.
  7. Организиране на среща с Националното сдружение на общините в Република България по инициатива на Министерството на културата за прецизиране на финансовите ангажименти на местната власт към регионалните библиотеки, музеите и галериите.

КТ „Подкрепа“ ще участва във всички работни срещи и ще продължи да следи за спазването на поетите ангажименти. За да запазим и развием българското духовно наследство и култура.2