На проведените тази сутрин преговори между Стачните комитети и Синдикални съвети на КНСБ и КТ „Подкрепа“ при „Мини Марица – Изток“ ЕАД с мениджърския екип на дружеството бе подписан споразумителен протокол за:
– Средствата за работна заплата да бъдат повишени на база повишената производителност на труда и добитите по-големи количества въглища като относителният дял на разходите за работна заплата се запазва, в процент, какъвто е бил през предходната година.
– Работодателят гарантира изплащането на социалните ангажименти по колективния трудов договор.
– Двете страни се споразумяха до 31.07.2011 г. да се прецизира щатното разписание на трите рудника.
На база постигнатото споразумение се преустановяват действията по ЗУКТС (с което се преустановяват действията за ефективна стачка).