ДО
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСЗ КЪМ КНСБ

 КОПИЕ:
ДО
Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 КОПИЕ:
ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ЛЕКАРСКИТЕ АСИСТЕНТИ
И ФЕЛДШЕРИТЕ

КОПИЕ:
ДО
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

 

 

УВАЖАЕМИ Д-Р КОКАЛОВ,

През последния месец сме свидетели на нарастващо напрежение, продиктувано от съсловното противопоставяне на медицински специалисти, заети в Центровете за спешна медицинска помощ. Медицинска федерация „Подкрепа“ приема и споделя аргументите, които лекарските асистенти/фелдшери оповестиха публично срещу прилаганото по места приравняване на основните им възнаграждения с тези на медицинските сестри. Медицинска федерация на труда „Подкрепа“ винаги е отстоявала разбирането за обществената значимост и изключителната отговорност на всяка една от професионалните групи, ангажирани с профилактиката, опазването и възстановяването на човешкото здраве. В същото време неотменно сме защитавали и принципа за справедлива оценка при възмездяване на труда, съответстваща на изискваната квалификация, вменените трудови функции и отговорности.

Медицинска федерация „Подкрепа“ и ФСЗ към КНСБ заедно са страна по Отрасловия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“. Съгласно §6, ал.2 от Заключителните разпоредби на ОКТД, всяка от страните има право на инициатива за стартиране на преговори за изменение и допълнение на ОКТД. Предвид посоченото и с цел преодоляване на констатирания проблем, с настоящото Ви отправям покана за провеждане на работна среща в удобни за Вас време и място, на която да изготвим съвместен проект на Анекс към Отрасловия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“, в който да се предвиди адекватно и справедливо отразяване на професионалните специфики на длъжността лекарски асистент/фелдшер при договаряне и определяне нивата на минимални месечни основни възнаграждения. На срещата могат да се обсъдят и алтернативни възможности за своевременно постигане на позитивен резултат в рамките на отрасловия тристранен съвет и неговите правомощия при прилагане на §3 и §4 от Отрасловия колективен трудов договор.

 

 

 

С уважение,

СОНЯ ВЪРБАНОВА
Председател на
Медицинска федерация „ПОДКРЕПА”