На 2 юни 2009 г. от 9.30 ч. в Централата на КТ „Подкрепа“ ще се открие Национална кръгла маса по въпросите на социалното включване и бедността на тема: „Борбата срещу бедността и за ефективно социално включване жизненоважен приотирет за устойчиво развитие на България“.
Във форума ще участват над 40 представители на синдикати, на работодателски организации, на правителството (МТСП, Изпълнителни агенции), трудовопроизводителни кооперации, кооперативи, Европейска антибедност мрежа, женски и младежки организации, както и широк кръг други НПО. Проявата е в съзвучие с обявената 2010 г. за Международна година за борба с бедността и цели да привлече общественото внимание и да повиши ангажираността на всички участващи в процесите институции и организации по проблемите на борбата с бедността и със социалното изключване. Актуалността произтича и от това, че България се явява най-бедната страна в ЕС, където за съжаление над 66% от населението живее около границата на бедността, при минимална месечна работна заплата за страната от 220 лева при цени на основните потребителски стоки, близки до цените в останалите страни-членки на ЕС.

Форумът е открит за представителите на медиите.