Системната дискриминация, подценяването на труда на жените и непропорционалната им заетост с неплатена работа, свързана с грижи за деца и възрастни роднини са основните причини за разликата в заплащането между половете. Това несъответствие е още по-голямо в много икономически дейности и сектори, където предимно се наемат жени, като  здравеопазване и социалните грижи, където разликата в заплащането между двата пола е 24% и където най-добре печелещите са мъже. На практика това означава изключване на жените от равнопоставен достъп до добре заплатен и достоен труд. Разликата в участието на жените и мъжете в работната сила остава 27 %, а по-голямата част от жените са на несигурни и неформални работни места с неадекватни минимални заплати и ограничен или никакъв достъп до социална защита.

Тези различия между половете се задълбочиха поради непропорционалното отражение на икономическите последици от пандемията от COVID-19, която причини големи загуби в равнището на доходи на жените. Премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете е в основата на Новия социален договор, с който ние настояваме за справедливост в заплащането и програмата за възстановяване и устойчивост, която да утвърждава равнопоставеността на половете. Тази програма се прие на 4-та Световна конференция на жените на МКП.

Нашият синдикален отговор

От Чили до Ирландия, Нова Зеландия до Южна Африка, синдикалните организации проведахо действия по лобиране, кампании,  социален диалог за приемане и налагане на принципа за равно заплащане, на антидискриминационно законодателство, на мерки за съвместяване на професионалния и семейния живот и за справяне със сегрегацията по пол на пазара на труда.

Ние също така призоваваме за повече и за по-адекватни инвестиции в икономиката на грижите, за създаване на нови работни места за жените, за осигуряване на всеобщ достъп до качествени обществени здравни услуги и грижи, за достойни минимални заплати и за повишена социална защита.

В Европейския съюз се провежда активна кампания за приемане на  Директивата на ЕС за прозрачността на заплащането. Наскоро публикуваният доклад на МОТ относно законодателството за прозрачността на заплащането показва, че повече страни вече приемат законодателство за осигуряване на равно заплащане, включително Франция, Чили, Литва, Съединените щати и Исландия. Мерките за прозрачност на заплащането са ефективни инструменти за идентифициране и въвеждане на законодателство за осигуряване на равно заплащане между половете.

На Международния ден на равно заплащане синдикалните организации заявяват: Имаме нужда от нов социален контакт, за да премахнем разликата в заплащането между половете!