На 16 октомври 2014 г. от 13.30 часа в гр. Благоевград, хотел „Езерец“ /ул. „Пейо Яворов“ 2/, Основно информационно бюро „Достоен труд“ – гр. Благоевград ще проведе специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Представяне на постигнатите резултати от дейностите по проект „Подкрепа за Достоен труд“ на територията на Югозападен район за планиране – тематичен и териториален обхват на дейностите, постигнати резултати и индикатори“.
Форумът ще бъде открит от инж. Димитър Марчев, председател СРС на КТ „Подкрепа“ – гр. Благоевград.
Целта на събитието е с оглед предстоящото приключването на дейностите по проект „Подкрепа за Достоен труд“ за района, попадащ в обхвата на ОИБДТ Благоевград и съответните СИБДТ към него, ще бъде проведено финално публично представяне на постигнатите индикатори, резултатите и ефектите от дейността на експертната информационна мрежа за територията на административните области, попадащи в обхвата на функциониране на информационните бюра – териториален и тематичен обхват, проведени обучения, постигнати добри практики, постигнати ефекти.

За участие са поканени Ръководството на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ на територията на ОИБДТ Благоевград и ръководствата на СРС със съществувалите по проекта 5 СИБДТ – Гоце Делчев, Дупница,Кюстендил, Перник и София; синдикални лидери на синдикални секции към СРС на КТ „Подкрепа“ на територията на област Благоевград; синдикални организации; работодатели; представители на медии.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.