Международният ден на мигрантите се отбелязва ежегодно на 18 декември. Датата на събитието има символично значение – именно на този ден през 90-та година Общото събрание на ООН приема Международна конвенция 158  за защита на правата на всички работници-мигранти и на членовете на техните семейства. Растящият брой на мигрантите в световен мащаб става причина за приемането на тази Конвенцията. Денят се отбелязва чрез разпространението на информация за човешките права и свободи, които мигрантите по света имат

По този повод и с цел повишаване на обществената осведоменост по въпросите на недекларираните мигранти ЕКП съвместно с PICUM платформата за международно сътрудничество ще публикува специална брошура, с чийто текст може да се запознаете на:   https://drive.google.com/file/d/1dnx4LFNlfRLCTphpJCVcwqX29HlsG50B/view?usp=sharing

В брошурата, ЕКП  още веднъж подчертава, че всички работници имат права, включително и нелегални работници мигранти. Синдикатите на всички равнища трябва да играят решителна роля в прилагането на тези права. Защитата на правата на работниците без документи е от решаващо значение както за зачитане на техните човешки права, така и за гарантиране, че основните трудови права ще се прилагат за всички.

ЕКП и нейните членове застават в челните редици на фронтовата линия, защитавайки равенството за всички работници, борбата срещу расизма и ксенофобията и подпомагането на работниците мигранти, работещи заедно с неправителствените организации, включително и платформата PICUM.

Законите само гарантират трудовите права на недекларираните работници мигранти и са от съществено значение за премахването на несправедливо отношение и експлоатация, но те не са достатъчни. Необходими са спешни мерки за практическо приложение  и достъп до тези права на национално и местно равнище!

Защото работникът винаги полага труд, независимо дали е законно или незаконно нает  и синдикалните организации трябва да  гарантират законност и равнопоставеност  за всички !