На 19 юни 2014 г. от 14.00 часа в гр. Варна, хотел „Аква“, Информационно направление „Юридически дейности“ на Основно информационно бюро „Достоен труд“ гр. Варна ще проведе специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“.
Събитието ще бъде открито от г-н Васил Василев, председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, Варна.
Г-н Мирослав Димитров, младши експерт „Юридически дейности“ – ОИБДТ Варна ще представи темите „Индивидуален и колективен трудов договор“ и „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор „Образование““.
Целта на събитието е разясняване на основни знания и умения във връзка с индивидуалното и колективно трудово договаряне, както и обсъждане на основни проблеми и специфики на колективното трудово договаряне в сектор „Образование“. С организираната дискусия се очаква постигане по-голяма яснота във връзка с процеса на индивидуалното и колективно трудово договаряне и практическите последици от него. Ще бъде предоставена възможност на участниците да дискутират върху основни и актуални проблеми в нормативната уредба в сферата на образованието.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.