На 20 юни 2014 г. от 11.00 часа в гр. Шумен, хотел „Шумен“, Информационно направление „Юридически дейности“ на Основно информационно бюро „Достоен труд“ гр. Варна и Спомагателно информационно бюро „Достоен труд“ гр. Шумен ще проведат специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“.
Събитието ще бъде открито от г-жа Соня Върбанова, председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, Шумен.
Г-н Мирослав Димитров, младши експерт „Юридически дейности“ – ОИБДТ Варна ще представи темите „Индивидуален и колективен трудов договор“ и „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор „Образование““.
Целта на събитието е разясняване на основни знания и умения във връзка с индивидуалното и колективно трудово договаряне, както и обсъждане на основни проблеми и специфики на колективното трудово договаряне в сектор Образование. С организираната дискусия се очаква постигане по-голяма яснота във връзка с процеса на индивидуалното и колективно трудово договаряне и практическите последици от него. Ще бъде предоставена възможност на участниците да дискутират върху основни и актуални проблеми в нормативната уредба в сферата на образованието.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.