На 22 юли 2014 г. от 13.00 часа в гр. Девня /залата на „Агрополихим“/, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на ЦИБДТ София и ОИБДТ Варна ще проведат специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Неправителствени организации в областта на БЗР. Възможности за взаимодействие“.
Събитието ще бъде открито от г-н Васил Василев, председател СРС на КТ „Подкрепа“ – гр. Варна.
Целта на събитието е участниците да бъдат запознати и да дискутират по въпроси, свързани със специфичните особености в условията на труд и организацията на трудовия процес; ефективно взаимодействието между синдикатите, работодателските организации, неправителствените организации в областта на БЗР, КУТ, СТМ, лечебните заведения, контролните органи, комисията за защита от дискриминация и др. за подобряване на системата за управление на безопасността и здравето при работа в предприятието/организацията, както и разпростирането на добри практики.

За участие в събитието са поканени представители на Община Девня, представител на ДБТ – Девня, представител на Областна дирекция „Инспекция по труда“ – Варна, синдикални лидери на СС към КТ „Подкрепа“, представители на неправителствени организации.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.