На 23 октомври 2014 г. от 13.30 часа в гр. Бургас, хотел „Аква“ /бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“/, Основно информационно бюро „Достоен труд“ – гр. Бургас ще проведе специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Постигнати индикатори, резултати и ефекти по проект „Подкрепа за Достоен труд“ за Югоизточен район за планиране“ и допълнителна тема „Реализирани дейности и постигнатите резултати на територията на ОИБДТ – гр. Бургас“.
Форумът ще бъде открит от г-н Иван Костадинов, председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – гр. Бургас
С оглед на предстоящото приключването на дейностите по проект „Подкрепа за Достоен труд“, за района, попадащ в обхвата на ОИБДТ – гр. Бургас и съответните СИБДТ към него, се налага провеждането на финално публично представяне на постигнатите индикатори, резултатите и ефектите от дейността на експертната информационна мрежа за територията на административните области, попадащи в обхвата на функциониране на информационните бюра териториален и тематичен обхват, проведени обучения, постигнати добри практики, постигнати ефекти.
За участие в събитието са поканени ръководството на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ на територията на ОИБДТ Бургас и ръководствата на СРС със съществувалите по проекта 5 СИБДТ – Сливен, Ямбол, Стара Загора, Димитровград и Карлово; синдикални лидери на синдикални секции към СРС на КТ „Подкрепа“ на територията на област Бургас; синдикални организации; работодатели; представители на медии.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.