Достойният труд е израз на стремежа на хората на наемния труд да имат  работа, която да им осигурява справедлив доход, сигурност и социална защита, както и по-добри перспективи за личностно развитие и социална интеграция. Защото постоянната заетост и достойният труд за всички, включително за жените и младите хора, са най-ефективният начин за справяне с бедността и социалното изключване.

Достойният труд също така означава възможност за работещите свободно да се сдружават, за да представят своите интереси колективно, и чрез синдикалните си организации да се ангажират в обществения диалог като граждани и като работници. Достойният труд е стратегия за постигане на устойчиво развитие, насочено към хората, ключов елемент за изграждане на справедливи и приобщаващи общества, основаващи се на принципите на създаване на работни места, спазване на правата на работниците, зачитане на равенството между жените и мъжете, с адекватна социална защита и социален диалог.

Тази година световното синдикално движение отбелязва деня за Достоен труд под мотото

                                                                     Да променим правилата!