Отбелязваме 7 октомври – Световен ден за достоен труд

                     За повече инвестиции в социални услуги

На този ден международното синдикално движение не само насочва общественото внимание, но и ясно поставя изискванията си за ускорени и целенасочени инвестиции в социални услуги и грижи.

Подобни инвестиции са изключително важни, защото системите за социални услуги и подкрепа играят ключова роля за подобряване на качеството на живот, генерират икономически растеж и спомагат за преодоляването на нарастващите демографски предизвикателства в световен мащаб. Например, ако индустриализираните страни повишат социалните си инвестиции с 2% от БВП, това би довело до положителна възвръщаемост между 2,4% и 6,1%. Не е без значение и фактът, че  тези повишени  инвестиции в  социални услуги и грижи не само ще подкрепят заетостта, но също така ще имат съществена роля за преодоляване на съществуващите дискриминационни практики, основани на разлики между половете. В този смисъл, подобряването на качеството и на достъпа до социални услуги е пътят  за преодоляване на дискриминацията между половете, защото повече социални услуги означава реална подкрепа на участието на жените в икономическия и социален живот.

Същевременно, в момента  секторът на предоставяне на социални грижи е значително подценен и се характеризира с много ниско равнище на работни заплати и с лоши условия на труд, като по-голямата част от заетите в него са жени. Жените също така са повече натоварени с допълнителни домакински задължения, с грижи за отглеждане на деца или на възрастни родители. На практика повече от три четвърти от неплатените грижи се извършват от жени. Тези незаплатени дейности се равняват на 13% от глобалния световен БВП или на 10 трилиона долара годишно.

Следователно ускорените и повишени инвестиции в социални услуги са жизненоважни и спешни, за да се гарантира достойнство и здраве за работещите, на възрастните хора и добър старт в живота на подрастващите!

Тези социални инвестиции трябва да осигуряват достойни работни места за социалните работници при пълно зачитане на трудовите им права, включително и правото на свободно сдружаване и синдикална защита!