От началото на месец април 2010 г. стартира изпълнението на дейности по проект „Нова заетост – ключови умения за заетост“ – част от Националния план за действие по заетостта-2010.

Комплексните обучителни дейности се изпълняват в партньорство от „Фондация на бизнеса за образованието“ – като обучителна организация и Център за информация и професионално ориентиране „Тайгър клуб“ – като консултант по професионално ориентиране и кариерно консултиране.
Ползва се опитът, капацитетът и експертизата на консултантите от мрежата за кариерно консултиране във висшето и средното образование.
КТ „Подкрепа“ координира цялостните проектни дейности, а главен координатор на проекта е конфедерален секретар Емил Димитров.
Проектът е насочен към една от най-уязвимите групи на пазара на труда (особено в момент на криза)- безработните младежи до 29 годишна възраст.
Основната цел на предвидените проектни дейности е повишаване на пригодността на безработните младежи за заетост, за бързо адаптиране към пазара на труда в условия на икономическа криза, придобиване на предприемачески умения и осигуряване на възможности за реализация на трудовия пазар.
Специфичните цели на проекта са:
– мотивиране и насърчаване на младежите от целевата група към предприемане на активни действия за трудова реализация;
– информиране, консултиране и професионалната ориентация на младежите относно изискванията и реалната ситуация на пазара на труда;
– усвояване от младите хора на важни ключови компетенции, нови умения за заетост, инициативност и предприемачество, необходими за бъдещата им реализация и кариера;
– осигуряване на заетост на поне 30 % от успешно завършилите от предвидените в проекта обучения, съгласно предварително заявения интерес от работодатели в реалния сектор.
По проекта ще бъдат обхванати 1000 безработни младежи до 29 години с приоритетна насоченост към завършилите висше образование през 2008, 2009 и 2010 г, регистрирани в „Дирекции бюра по труда“ в 9 области – Бургас, Варна, В. Търново, Враца, Пловдив, Русе, Ст. Загора, Шумен и Софийска област.
Допълнителна информация и контакти на : http://www.fbo.bg